Судова медицина

650 

Рік видання: 2023
Тип обкладинки: тверда лам.
Кі-сть сторінок:  464.

.

ISBN 978-617-574-133-7

Переглянути зміст та технічні сторінки

Опис

У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс
судової медицини. Надана актуальна інформація щодо правових та організаційних основ
судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових експертів, інформація, яка
дозволить визначити ознаки впливу на організм або труп певних чинників, вирішити пи-
тання про механізм утворення, зажиттєвість і давність ушкодження, причину смерті, тяж-
кість тілесного ушкодження тощо. Розглянуто питання дослідження та експертизи речових
доказів із слідами біологічного походження та типові помилки судово-медичних експертів.
Значна увага приділяється судово-медичній експертизі живих осіб та експертизі трупів.
Питання законодавчого регулювання судово-медичної експертної діяльності надані на су-
часному рівні. Підручник є зручним для використання студентами юридичного напрямку,
оскільки розставлені акценти щодо використання судово-медичних даних працівниками
органів внутрішніх справ, слідчими, суддями, працівниками прокуратури та адвокатури.
Одночасно навчальний матеріал надано в повному обсязі відповідно до навчальних про-
грам, за якими навчаються студенти вищих медичних навчальних закладів. Видання розра-
ховане на студентів вищих медичних та юридичних навчальних закладів, лікарів-інтернів
галузі «судово-медична експертиза», судово-медичних експертів, лікарів та юристів.

Додаткова інформація

Дисципліна

Судова медицина. Медичне законодавство

Мова видання

українська

Переглянути уривок з книги

Всі результати пошуку