.

Математичні та комп’ютерні науки

Komp. mereji 2А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник

Комп’ютерні мережі. Книга 2 [навчальний посібник] – Львів, «Магнолія 2006». – 328 с.

ISBN 978-617-574-087-3

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст:

Розділ1.Будова та завантаження...     Детальніше

Systemy_baz_danyhА. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник

Системи баз даних та знань. Книга 2. Системи управління базами даних та знань: навч. посібник. – Львів : «Магнолія-2006». – 584 с.

ISBN 978-966-2025-56-9

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних концепцій, функціональних...     Детальніше

Комп’ютерні мережіА.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник

Комп’ютерні мережі [навчальний посібник] – Львів, «Магнолія 2006». – 256 с.

ISBN 978-617-574-087-3

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст:
Розділ 1. Історія розвитку комп’ютерних мереж.OSI модель
Розділ 2. Технології...     Детальніше

Web-tehnologyПасічник В. В., Пасічник О. В., Угрин Д. І.

ISBN 978-617-574-093-4
Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмуваня. Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими...     Детальніше

Technick DesignЕгоров Б.В., Иванова Л.А., Котлик С.В
Учебное пособие для студентов высших учебных технических заведений. – Львів: “Магнолія-2006”. – 320 с.
ISBN 978-617-574-079-8
В учебном пособии впервые комплексно рассмотрены вопросы истории раз-
вития дизайна, описаны его основные стили, сложившиеся в различных странах,
показана его связь с интеллектуальной собственностью,...     Детальніше

Ковалюк Т. В.

Підручник. — Львів: «Магнолія 2006». — 400 с.

ISBN 978-617-574-069-9

У підручнику розглядаються основні поняття алгоритмізації: поняття та властивості алгоритмів, базові алгоритмічні структури, типи алгоритмів, структури даних. У підручнику розв’язана велика кількість різноманітних задач з обробки масивів, рядків, структур, файлів і списків. Велика увага приділяється...     Детальніше

Фомін М. П., Богатиренко Р. С.

Навчальний посібник, – 2012

У посібнику розглянуто розділи: елементи лінійної алгебри, елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії, основи математичного аналізу, диференціальне числення функції однієї змінної та застосування похідної. Зміст посібника відповідає умовам навчальних планів підготовки фахівців економічного напрямку. Теоретичний матеріал надано в стислій формі, наведено значну кількість прикладів. Основну увагу звернено на питання для професійно спрямованих дисциплін. Для...     Детальніше

Литвин В. В.

Навчальний посібник – 252 с.

ISBN 978-617-574-044-6

Викладено основні методи інженерії даних та знань, особливу увагу звернуто на технології видобування, нагромадження, структуризації, фор му вання, опрацювання даних та знань. Висвітлено особливості технологій інженерії...     Детальніше

Катренко Л.А., Катренко А.В.

Підручник – 544 с.

ISBN 978-617-574-049-1

У підручнику викладені основні поняття охорони праці в галузі комп’ютингу, особлива увага звернута на особливості охорони праці в сучасних інформаційних технологіях. Висвітлено особливості праці з комп’ютерною технікою, наведені рекомендації зі зменшення її шкідливого впливу на користувачів та розробників....     Детальніше

Мартиненко Т. В., Савкова О. Й., Турупалов В. В., Фонотов А. М.

Навч. посіб. – Львів: “Маг но лія 2006”. – 312 с.

ISBN 978-966-2025-99-6

інтерфейсів користувача від застосування стандартних елементів до роботи з периферійними пристроями: клавіатурою, екраном і мишею. Другий розділ в стислій...     Детальніше

Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин

Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія-2006”. – 380 с.

ISBN 978-966-2025-97-2

У навчальному посібнику розглядаються структурний і об’єктно-орієнтований підходи до логічного та фізичного проектування інформаційних систем. Детально описуються види діаграм, які реалізують ці підходи та мова уніфікованого моделювання UML. Розглядаються CASE-засоби, які призначені...     Детальніше

О. В. Лопотко

Навчальний посібник.- Львів: ,,Магнолія 2006. – 246 с.

ISBN 978-966-2025-96-5

Викладено теоретичні аспекти, подано завдання і зразки виконання лабораторних робіт. Посібник спрямований на використання сучасних програмних середовищ Excel та середовища візуального програмування Visual Basic for Application (VBA), інтегрованих у пакет офісних програм Microsoft Office.
Посібник рекомендовано для...     Детальніше

Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В. В.

Навч. посібник. – 456 с.

ISBN 978-966-2025-56-9

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних...     Детальніше

Ю. В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю. М. Щербина

Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене і перероблене – Львів: “Магнолія-2006”. – 279 с.

ISBN 978-617-57-40-11-8

У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів. Розглянуто теорію логічного виведення, а також...     Детальніше

Пасічник В. В., Шаховська Н. Б.

Навчальний посібник.– 496 с.

ISBN 978-966-2025-18-7

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 8.080405 “Інтелектуальні системи” прийняття рішень. Згідно з тематичним планом, навчальний посібник “Сховища даних” включає предмет...     Детальніше

Катренко А. В.

Підручник, 3-тє вид., випр. і доп.– 549 с.

ISBN 978-966-2025-68-2

В підручнику викладені основні поняття та методологія операційного дослідження, методи та задачі дослідження операцій, наведені алгоритми розв’язання задач пошуку оптимальних рішень. Розглянуті...     Детальніше

Пасічник О. В., Пасічник В. В.

Підручник. – Львів. – 520 с.

ISBN 978-966-2025-33-0

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних...     Детальніше

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина

Підручник. Видання третє, виправлене та доповнене – Львів. – 432 с.

ISBN 978-966-2025-76-7

У підручнику викладено основні поняття та методи дискретної математики. Окрім таких розділів, як математична логіка, теорія множин і відношень, комбінаторний аналіз, теорія графів, основи теорії кодів, теорія булевих функцій, основи теорії формальнихмов...     Детальніше

 Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук

Навчальний посібник. –  216 с.

ISBN 978-966-2025-95-8

У посібнику розглядаються статичні й динамічні структури даних і методи роботи з деревами та графами. Проаналізовано алгоритми пошуку та сортування. Уводиться поняття хеш-функції та подаються правила її вибирання.
Проаналізовано поняття обчислювальної складності, визначено класи алгоритмів...     Детальніше

Буров Є. В.

Підручник. – 262 с.

ISBN  966-8340-69-8

Підручник “Комп’ютерні мережі” висвітлює базові принципи побудови, функціювання та налаштування комп’ютерних мереж.
Підручник складається з чотирьох частин. Перша частина присвячена базовим архітектурним принципам, в ній висвітлено також середовища передавання даних, сигнали та коди комп’ю­терних мереж. У другій...     Детальніше

Бакушевич Я. М., Капаціла Ю. Б.

Навчальний посібник. – Львів. – 312 с.

ISBN 978-966-2025-53-8

Навчальний посібник висвітлює предмет та основні поняття інформатики, історії створення та розвитку, класифікацію і будову комп’ютерів, експлуатаційне обслуговування і програмне забезпечення ЕОМ. Подаються відомості про операційні системи MS-DOS, текстовий редактор Microsoft Word, Microsoft...     Детальніше

Лозовий Б. Л., Пушак Я. С., Шабат О. Є.

Навч. посібник – 2-ге вид., доповн. і переробл.–  285 с.

ISBN 966-2025-16-2 

Книга написана у відповідності з програмою курсу вищої математики для технічних вищих навчальних закладів.
Не зважаючи на стислість викладу матеріал подано пос­лідовно і по можливості доступно. Велика увага приділена застосуванні теоретичних положень до розв’язування...     Детальніше