.

Природничі та технічні науки

С. В. Сиротюк, В. М. Боярчук, В. П. Гальчак

Навчальний посібник – 182 с.

ІSBN 978-617-574-114-6

У навчальному посібнику викладено основні питання, що стосуються природи...     Детальніше

Technick DesignЕгоров Б.В., Иванова Л.А., Котлик С.В
Учебное пособие для студентов высших учебных технических заведений. – Львів: “Магнолія-2006”. – 320 с.
ISBN 978-617-574-079-8
В учебном пособии впервые комплексно рассмотрены вопросы истории раз-
вития дизайна, описаны его основные стили, сложившиеся в различных странах,
показана его связь с интеллектуальной собственностью,...     Детальніше

Василенко І. І., Широков В. В., Василенко Ю. І.

Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія-2006”. – 242 с.

ISBN 966-2025-02-2

Викладено фізичні основи електроматеріалознавства та загальні відомості про основні класи електротехнічних матеріалів – діелектриків,...     Детальніше

Москальова В. М., Батлук В.А.

Довідник – 452 с.

ISBN 978-617-574-039-2

У довіднику викладено основні положення з безпеки праці, а також основи фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та методичні підходи до організації управління безпекою праці на підприємствах...     Детальніше

Білик С. Г.

Навчальний посібник.

У посібнику наведено класифікацію, розглянуто будову та робочий процес систем гідроприводу машин і механізмів, що застосовуються в агропромисловому комплексі. Подано методики інженерних розрахунків елементів гідроприводу. Узагальнено досвід створення систем гідроавтоматики сільськогосподарських машин, проведено їх аналіз, і надано рекомендації з порядку проведення їх інженерних розрахунків. Видання розраховане на студентів аграрно-технічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення...     Детальніше

Гусєв О. Ю., Конахович Г. Ф., Корнієнко В. І., Кузнецов Г. В., Пузиренко О. Ю.

Навч. посібник. — Львів: Магнолія 2006. — 364 с.

ISBN  978-966-2025-97-2

Розглянуто основи сучасної теорії електричного зв’язку, а також методи забезпечення характеристик систем електричного зв’язку в аспектах швидкості передачі й достовірності прийому. Сформульовано основні закономірності й методи передачі повідомлень...     Детальніше

Шегедин О. І, Маляр В. С.

Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання електротехнічних та електромеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів. . Львів: Магнолія 2006 . 168 с.

ISBN 966-8340-15-9

Викладені основи теорії та методи аналізу усталених режимів лінійних електричних кіл постійного, однофазного синусоїдного і несинусоїдного та трифазного струму, а також...     Детальніше

Бобало Ю. Я., Мандзій Б. А., Стахів П. Г., Писаренко Л. Д., Якименко Ю. І.

Підручник / За ред. д. т. н., проф. Стахіва П. Г. – Львів: “Магнолія плюс”. – 296 с.

ISBN 966-8340-62-0

В підручнику висвітленні основні поняття теорії сигналів, розкритті базові положення теорії електричних кіл, їх компоненти. Значна увага приділена аналізу електронних кіл, а також перетворенням сигналів в електронних колах....     Детальніше

Кучма М. М.

Навчальний  посібник, 2-ге вид., випр., і допов. – 360 с.

ISBN 966-8340-21-3

Посібник відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни “Цивільна оборона” для вищих закладів освіти  І – IV рівнів акредитації, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Особливу увагу приділено питанням структури цивільної оборони України, її удос­ко­на­ленню і розвитку, запобіганню...     Детальніше

Бедрій Я. І., Піча В. М.

Екологія. Короткий навчальний словник-довідник. – Львів. – 241 с.

ISBN 966-8340-04-3

Словник-довідник достатньо повно і в доступній формі розкриває зміст найбільш вживаних термінів і понять екології, соціоекології та екологічного права, містить додатковий матеріал з актуальних питань екології.
Призначений для викладачів та студентів вищих навчальних...     Детальніше

Гамола О. Є., Коруд В. І., Мадай В. С., Мусихіна Н. П.

Навч. посіб.  – Львів. – 194 с.

ISBN 978-966-2025-60-6

Навчальний посібник містить текстові задачі, методику розв’язку типових задач і задачі для самостійного опрацювання з усіх розділів електротехніки, що відповідає вимогам Болонської угоди.
Навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни електротехніка...     Детальніше

Цвєткова Л. Б., Романюк О. П.

Навчальний посібник для учнів, абітурієнтів та студентів. – 71 с.

ISBN 966-8340-58-2

Основні таблиці з хімії, що подаються в цьому навчальному посібнику, містять фізико-хімічні дані, які найчастіше використовують при розв’язуванні практичних...     Детальніше

Бедрій Я. І., Піча В. М.

Короткий навчальний словник-довідник /За ред. В.М. Пічі. – Львів: Магнолія 2006. – 217с.

ISBN 966-2025-07-1

Словник-довідник достатньо повно і в доступній формі розкриває зміст найбільш вживаних термінів і понять  пов’язаних з безпекою життєдіяльності людини.В додатках наводиться найважливіший інформаційно-довідковий матеріал з різних аспектів безпеки життєдіяльності...     Детальніше

Цвєткова Л. Б.

Навчальний посібник. – 410 с.

ISBN 978-966-2025-40-8

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Тема 1. Розчини
Тема 2. Електропровідність розчинів. Закон розбавлення
Тема 3. Перший закон термодинаміки
Тема 4. Термохімія. Закон Гесса. Закон Кірхгоффа
Тема 5. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Термодинамічні потенціали...     Детальніше

Гушко С. В., Шайкан А. В.

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.– 320 с.

ISBN 966-8340-75-2

Серед найбільш важливих і масових сфер, в яких інформаційні системи відіграють вирішальну роль, особливе місце займає сфера управління.
Досвід господарювання зарубіжних...     Детальніше

Б. М. Завойко, Н. П.  Лещій

Навчальний  посібник. – 120 с.

ISBN  966-8340-11-6

У навчальному посібнику викладено в стислій формі теоретичний матеріал, який з до­статньою повнотою охоплює основні роз­ді­ли...     Детальніше

Пушак Я. С., Лозовий Б. Л.

Навчальний посібник. – 2-ге вид., доповн.

ISBN 966-2025-27-8

Навчальний посібник з теорії ймовірностей та математичної статистики відповідає програмам з курсу теорії ймовірностей і математичної статистики для економічних спеціальностей, а також програмі з вищої математики інженерно-технічних спеціальностей. Його мета Ї забезпечити ґрунтовне засвоєння...     Детальніше

Лозинський А. О., Мороз В. І., Паранчук Я. С.

Навч. посібник. – 2-ге вид., доповн. – 215 с.

ISBN 966-8340-84-1

У посібнику подається опис і на конкретних задачах електромеханіки показано використання найрозповсюдженіших сучасних математичних пакетів MathCAD і MATLAB. Значну увагу надано вивченню засобу імітаційного моделювання Simulink, що входить до складу пакета MATLAB. Виклад матеріалу супроводжується...     Детальніше

Бондаренко С. Г.

Навчальний посібник, – 567 с.

ISBN 966-8340-85-X

Викладено основні поняття і положення технології машинобудування, системні принципи розробки технологічних процесів механоскладального виробництва. Висвітлено основи теорії базування, розмірного аналізу конструкцій та технологій, основи прийняття технологічних рішень, забезпечення якості виробів, підвищення продуктивності...     Детальніше

Н. В. Грекова, О. М. Лазарєва, О. А. Любович,  Д. М. Онопрієнко, В. І. Шемавньов

Навчальний посібник / За ред. професора В. І. Шема­вньо­ва. — Дніпропетровськ: ДДАУ.

ISBN  978-966-2025-73-6

В навчальному посібнику розглянуті біологічні особливості культур, їх розміщення у сівозмінах, способи...     Детальніше

Рабик В. М.

Навчальний посібник. – 176 с.

ISBN 966-8340-24-8

В навчальний посібник увійшли розділи тео­рії ймовірностей, рекомендовані ос­віт­ньо-професійною програмою Міністерства вищої освіти і науки України для студентів економічних та інженерних спе­ціа­льностей....     Детальніше

Бедрій Я. І., Дещинський Ю. Л., Мурін О. С., Івах Р. М.

Навчальний посібник/За ред. Я.І. Бедрія. – 2-ге вид., переробл. і доп. – 296 с.

ISBN 966-8340-31-0

Посібник написано відповідно до типової програми нормативної дисципліни...     Детальніше

Стахів П. Г., Коруд В. І., Гамола О. Є.

Підручник. – 208 с.

ISBN 966-8340-06-X

У підручнику подано основні властивості су­часних напівпровідникових елементів, їх прин­цип роботи та електричні характеристики. Розглянуто роботу функціональних елементів електроніки, подано рекомендації щодо їх практичного використання та основи роз­ра­ху­нку їх основних параметрів.
Для студентів неелектротехнічних спе­ціа­ль­ностей вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий...     Детальніше

Стахів П. Г., Коруд В. І., Гамола О.Є., Чернівчан В.Я., Мусихіна Н. П.

Навчальний посібник, – 2010. – 225 с.

ISBN 966-8340-53-1

У навчальному посібнику подано відомості про основні елементи сучасної електроніки та їх властивості. Наведено принципи побудови мікроелектронних схем,...     Детальніше

Сявавко М. С., Пасічник Т. В.

Навчальний посібник.– 236 с.

 ISBN 966-8340-72-8  

Перша книга навчального підручника складається з двох розділів. У першому розділі роз­глянуто лише основні найбільш важливі поняття та складові інформатики та комп’ю­тер­ної техніки. Другий розділ присвячений математичному моделюванню і програмуванню.
Опис математичного моделювання цієї книги...     Детальніше

Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Гнатишин Я. М.

Навчальний посібник – 188 с.

ISBN 978-966-2025-39-2    

Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальної енергії.
До кожного розділу подано приклади реальних задач за матеріалом розділу та їх розв’язання.
Даний посібник...     Детальніше

Цвєткова Л. Б., Романюк О. П.

Навчальний посібник. – Ч. ІІ. – 358 с.

ISBN 976-966-20-25-00-2

Матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами неорганічної та органічної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до...     Детальніше

Цвєткова Л. Б.
Навчальний посібник. – 3-тє видання, виправлене і доповнене.– 412 с.
ISBN 966-8340-50-7

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами загальної та неорганічної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення,...     Детальніше

Іванишин Т. В., Мазепа С. С.

Навч. посіб.  – Львів: “Магнолія 2006”. – 354 с.

ISBN 978-966-2025-69-9

У навчальному посібнику подано теорію побудови та технічні характеристики систем автоматики й елементів систем автоматичного керування виробничими процесами лісового комплексу. Висвітлено загальні основи автоматичного регулювання неперервними технологічними процесами...     Детальніше

Сонько С. П., Жупінас С. І., Пліщенко С. С., Янчевський А. С., Віннік Н. В., Голубкіна О. М.

Навчальний посібник / За редакцією С. П. Сонько. – 232 с.

ISBN...     Детальніше

Р. В. Коляда,  Я. С. Пушак,  І.О. Мельник

Навчальний посібник  – Львів. – 228 с.

ISBN 978-966-2025-91-0

Гриф надано Міністерством освіти та науки України .)

Cтислий зміст
Розділ 1. Елементи лінійної алгебри
Розділ 2. Елементи векторної алгебри
Розділ...     Детальніше

Ла­бо­ра­тор­ний практикум. Навчальний посібник / За ред. В. Т. Дмитріва. – Львів: – 252 с.

ISBN 966-8340-23-х

У навчальному посібнику розкриваються загальні положення і послідовність виконання 30-ти лабораторних робіт з дисципліни “Машинови­ко­рис­тан­ня у тваринництві”. В ньому,...     Детальніше

Сиротюк В. М.

Навчальний посібник. – 200 с.

ІSBN 966-8340-35-3

Висвітлено питання теорії процесів і робочих органів машин та обладнання для механізації тваринництва. Приведені їх технологічні схеми та   класифікація. Посібник розроблено згідно програми одноіменної дис­цип­лі­ни...     Детальніше

Ванкевич П. І., Бурнаєв О. М., Лебідь Н. М.

Навчальний посібник. – 224 с.

ISBN  966-8340-32-9

Ілюстрований навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів стаціонарної та заочної форми навчання, призначений для за­без­печення...     Детальніше

Бех О. В., Городня Т. А., Щербак  А. Ф.

Навчальний посібник.  –  200 с.

ІSBN 966-2025-05-5

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни “Математичне програмування” загального курсу “Економіко-математичне моде­лювання” для студентів економічних спеці­альностей вищих навчальних закладів.
Крім  теоретичного  матеріалу,  в  навчальному  посібнику  розглядається...     Детальніше

Корнілов О. А.

Підручник. – 170 с.

ISBN 966-8340-50-7    

У підручнику викладено скорочений курс опору матеріалів. Крім традиційних розрахунків статичної міцності стрижнів на розтяг, стиск, кручення і гнуття та при складному напруженні, у підручнику викладено концентрацію напруг, контактні напруги, основи механіки руйнування, втому металів, стійкість стрижнів, удар та безмоментні...     Детальніше

Цвєткова Л. Б.

Навч. посібник. –  Львів. –  292 с.

ISBN 978-966-418-110-2

Теоретичний і практичний матеріал  цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти теоретичними основами колоїдної хімії, зрозуміти властивості і закономірності поведінки типових дисперсних систем. В розділах книги, де це доцільно, подаються розв’язки типових задач,...     Детальніше

За редакцією Воробкевича А. Ю., Шегедина О. І.

Частина 1: Навч. посібник для студентів електротехнічних та електро-механічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Воробкевич А. Ю., Маляр В. С., Совин Р. Я., Соколовський М. О., Стахів П. Г., Шегедин О. І.– 210 с.

ISBN 966-8340-12-4  

У збірнику подані задачі з фізичних основ електротехніки, аналізу лінійних електричних кіл постійного...     Детальніше

Бех О. В., Городня Т. А., Щербак А. Ф.

Навчальний посібник. -212 с.

ISBN 966-2025-12-5  

Навчальний посібник містить задачі з курсу математичного програмування. Розглядається низка економічних ситуацій, які рекомендується розв’язувати як задачі оптимізації. Зміст та матеріал навчального посібника відповідає нормативному документу “Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна...     Детальніше

Цвєткова Л. Б.

Навчальний посібник. – Ч. І.– 398 с.

ISBN 966-8340-82-5

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами загальної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії, уміння самостійно...     Детальніше

Коруд В. І., Гамола О. Є., Малинівський С. М.

Підручник / За заг. ред. В. І. Коруда. – 3-тє вид., переробл. і доп.– 447 с.

ISBN 966-8340-40-х  

У навчальному посібнику, написаному відповідно до програм підготовки спеціалістів, бакалаврів і магістрів, подано основні поняття електротехніки. Розглянуто основні теорії електричних і магнітних кіл, а також перехідні процеси та нелінійні...     Детальніше

Мазепа С. С., Марущак Я. Ю., Куцик А. С.

Навчальний посібник,  – 260 с.

ISBN 966-8340-41-8

В навчальному посібнику розглянуто електрообладнання про­мис­ло­вих підприємств та сучасного автоматизованого виробництва: кранових механізмів, ліфтів, металорізальних...     Детальніше

Потіш А. Ф., Медвідь В. Г., Гвоздецький О. Г. та інші

Навчальний посібник, 3- тє видання, виправл. – 296 с.

ISBN 966-8340-04-3 

Розглядаються найважливіші теоретичні питання традиційної та сучасної екології, забезпечення гармонійного співіснування суспільства і природи, раціонального при­родо­ко­рис­ту­ван­ня. Значна увага приділена факторіальній екології, екології популяцій, угруповань,...     Детальніше

Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Мисик М. М.

Навчальний посібник. – 278 с.

ISBN 966-8340-53-1  

У посібнику описані в об’ємі навчальної програми курсу “Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси” системи керування робототехнічними комплексами та гнучким автоматизованим виробництвом. О п исані системи циклового, позиційного, контурного програмного керування промисловими роботами...     Детальніше

Мандрус В. І.

Підручник. – 340 с.

ISBN 966-8340-36-1

У підручнику наведені класифікації, основи теорії, характеристики, спосо-би регулювання, конструкції насосів, вентиляторів, газодувів, компресорів, автоматизованих насосних агрегатів, які використовуються в комунальному та водному господарстві. Розглянуто спільну роботу нагнітача з трубопровідною мережею. Описано програму розрахунків...     Детальніше

Бедрій Я. І., Нечай В. Я.

Навчальний посібник. – 512 с.

ISBN 966-2025-07-1  

У навчальному посібнику висвітлюється систематизований матеріал стосовно навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”. Розглядаються питання системного аналізу безпеки життєдіяльності, аспекти життєдіяльності людини в системі “Людина – машина – середовище існування”, безпека життєдіяльності в повсякденних...     Детальніше

Большаков М. В.

Навчальний посібник, 2-ге видання. – 353 с.

ISBN  966-8340-42-6

Пропонований англо-український словник зі зварювання і споріднених технологій – перше в Україні до­ві­д­ко­ве видання, в якому міститься по­над 20 тис. термінів та загально-вжи­ва­них виразів.
При складанні словника ви­ко­рис­то­ву­ва­лися сучасна американська й ан­глійська лі­те­ра­тури та періодика,...     Детальніше