.

Гуманітарні науки

Віктор ПЕТРУШЕНКО

Словник – 352 с.

ISBN 978-617-574-023-1

Філософський словник являє собою авторську редакцію та інтерпретацію вихідних філософських понять і термінів, що подаються на основі сучасних підходів та існуючих взірців. Він призначений для всіх, хто зацікавлений...     Детальніше

Viktor Petrushenko, Oksana Petrushenko,

Tutorial Book in English.– 284 р.

ISBN 978-617-574-124-5

The tutorial book is addressed to English-speaking students of higher educational institutions of Ukraine. Its structure corresponds to the practice of teaching philosophy at universities and to the historical development of this discipline. The tutorial book is characterized by a concise, but the logically connected recount of the material, which expands...     Детальніше

Український правопис : схвал. Постановою Каб. Міністрів України № 437 від 22 трав. 2019 р. – Репринт. вид. –– 288 с.

ISBN 978-617-574-161-0

Бурейчак Тетяна

Навчальний посібник – 142 с.

ISBN 978-617-574-042-2

Посібник “Соціологія маскулінності” є першим в Україні виданням навчально-методичного характеру, яке висвітлює головні проблеми такої галузі соціології як соціологія маскулінності. Посібник...     Детальніше

Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин Н.М. Хоми

Енциклопедичний словник-довідник – 438 с.

ISBN 978-617-574-112-2

Даний словник-довідник з політології містить понад 500 термінів, які є найчастіш вживаними в лексиці сучасного політика...     Детальніше

Петрів О.В.

Підручник – 282 с.

ISBN 978-617-574-117-7

У підручнику розкрито найважливіші етапи розвитку образотворчого мистецтва, історію зарубіжного та вітчизняного мистецтва, найвидатніші досягнення у сфері образотворчого мистецтва. Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією...     Детальніше

Іванов Є. В.

Монографія – 382 с.

ISBN 978-617-574-158-0

У монографії висвітлено феномен некерованості в якості функціонального розладу системи соціального управління. Здійснено аналіз сутності керованості та некерованості, кризи та їх генезису....     Детальніше

Дубич К.В.

Навчальний посібник – 432 с.

ISBN 978-617-574-113-9

У навчальному посібнику розкрито та обгрунтовано систему соціаль ного забезпечення конкретних категорій населення зокрема: сімей, людей похилого віку, учасників бойових дій та постраждалих...     Детальніше

Дубич К.В.

Навчальний посібник. – 272 с.

ISBN 978-617-574-113-9

У навчальному посібнику відображено історичну періодизацію становлення системи соціального забезпечення в Україні та за кордоном. Обгрунтовано державно-правові основи соціального забезпечення...     Детальніше

Тетяна Матвійчук

Навчальний посібник – 500 с.

ISBN 978-617-7937-69-1

У посібнику представлено фундаментальні та модерні психологічні теорії особистості, висвітлено підходи та концептуальні відмінності представників різних психологічних шкіл...     Детальніше

Тарасова Н. А., Церклевич В. С.

Навчальний посібник для студентів правничих спеціальностей. – “Магнолія 2006”. – 336 с.
ISBN 978-617-574-157-3

...     Детальніше

Петрів О.В. 

Підручник. – Львів: «Магнолія 2006», – 209с.
ISBN 978-617-574-118-4

У підручнику розкрито витоки архітектури, найважливіші етапи розвитку зарубіжної та вітчизняної архітектури,...     Детальніше

 

Дубич К.В.
Підручник – Львів: «Магнолія 2006». – 412 с.

ISBN 978-617-574-145-0

Вперше в Україні видається підручник, який системно аналізує
сучасний стан державного...     Детальніше

Савельєв В. П., Повторева С. М.

Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”. – 328 с.

ISBN 978-617-574-041-5

У навчальному посібнику з урахуванням новітніх вимог державного стандарту нормативних дисциплін, розробленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту...     Детальніше

Савельєв В. П.

Навчальний посібник. – 279 с.

ISBN 978-966-2025-20-0

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Словник містить понад 280 статей, в яких достатньо повно...     Детальніше

Харцій О. М.

Візуальна психодіагностика / Навчальний посібник (модульний варіант). – Львів, «Магнолія 2006»- 224 с.

ISBN 978-966-2025-80-4

В навчальному посібнику розкрито систему знань про візуальну психодіагностику...     Детальніше

О. Є. Гриджук

Навч. посіб. / О. Є. Гриджук. – [2-е вид., випр. і доп.]. – Львів : Магнолія 2006. – 238 с.

ISBN 978-966-1518-45-1

У навчальному посібнику у формі схем і таблиць розкрито зміст основних понять української мови, зокрема подано відомості про мову та мовлення, функції мови, правопис, лексичний...     Детальніше

Хоронжий А. Г.

Курс лекцій: Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006. – 290 с.

ISBN 978-617-574-012-5

Навчальний посібник присвячений теоретичним положенням і практичному керівництву системою соціального управління. На основі теоретичного аналізу і експериментальних результаті висвітлені...     Детальніше

Гребеньков Г. В, Красноносов Ю. М., Смоктій А. О., Тимченко О. В.

Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”. – 229 с.

ISBN 978-617-574-001-9

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки конфліктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види...     Детальніше

СОСНІН О. В., ВОРОНКОВА В. Г., АЖАЖА М. А.

Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006. – 602 с.

ISBN 978-617-574-028-6

Умови формування конкурентної політики держави як фактору розвитку економіки України зумовлюють підвищення наукового інтересу до концептуального осмислення феномена...     Детальніше

Кордон М. В.

Навч. посіб. – Львів: Магнолія 2006. – 336 с.

ISBN 978-617-574-014-9

Розглядається історія української культури – від первісного суспільства до початку ХХІ століття. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти,...     Детальніше

Комаринська З. М.

Навч. посіб. – Львів: “Магнолія 2006”. – 451 с.

ISBN 978-966-2025-41-5

Пропонований навчальний посібник відповідає сучасним вимогам викладання історії України у вищій школі. Цей посібник – своєрідний навчальний комплекс, який не лише подає історичний матеріал,...     Детальніше

Петрушенко В.Л.

Філософія: Підручник. – Львів: – 506 с.

ISBN 966-8340-38-8

Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоре­тичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського...     Детальніше

Смольков О. А., Дещинський Ю. Л.

Навчальний посібник. – 460 с.

ISBN 966-8340-45-0

Навчальний...     Детальніше

Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д., Савка В. Є.

2-ге вид., перероб. і доповнене / За науковою редакцією В. М. Пічі.  – 340 с.

ISBN 978-966-2025-32-3

Словник містить понад 1463 статті,...     Детальніше

За редакцією В. М. Пічі

Підручник, 2-ге видання, виправл. і переробл. – 277 с.

ISBN 966-8340-25-6

У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спе­ціальних і галузевих теорій, вивчення...     Детальніше

Хоронжий А. Г.

Навчальний посібник. – 170 с.

ISBN 966-8340-79-5

Курс лекцій містить широке коло питань, які розкривають суть і зміст соціології релігії як нау­ки і навчальної дисципліни. Висвітлюються соціо­­логічні теорії, структура і функції релігії....     Детальніше

Семашко О. М.

Навчальний посібник, 2-ге видання, виправл. і доповн. – 244 с.

ISBN 966-8340-48-5

Дане видання є першим посібником з соціології мистецтва в Україні, заснованим на узагальненні проведених, особливо в останню чверть ХХ століття, емпіричних дослідженнях художнього життя України і викладеним за галузевим принципом.
Для студентів соціологічних факультетів, мистецьких...     Детальніше

Петрушенко О. П.

Навчальний посібник. – 353 с.

ISBN 978-966-2025-00-6

У словнику достатньо повно і в доступній формі розкривається зміст основних термінів та понять з лекційного курсу “Естетика”.
Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації, буде корисним учням і вчителям шкіл, ліцеїв, гімназій, профтехучилищ, для всіх, хто...     Детальніше

Повторева С. М.

Навчальний посібник – 196 с.

ISBN 978-966-2025-10-3 

У словнику достатньо повно і в доступній формі розкриваються зміст основних термінів та понять з лекційного курсу “Логіка”, надаються відомості про вчених – представників науки логіки.
Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації, буде корисним учням і вчителям...     Детальніше

Смольков О. А., Дещинський Ю. Л.

Навчальний посібник – 232 с.

ISBN 966-8340-49-3

Навчальний посібник “Релігієзнавство” написаний за нормативною програмою курсу “Основи філософських знань”. Виклад є лаконічним за змістом та доступним за логікою подання історії...     Детальніше

Шадських Ю. Г.

Навчальний посібник, 2-ге вид., виправлене. – 320 с.

ІSBN 966-8340-54-Х

Посібник допоможе сформувати у студентів систему знань про психіку особистості як найвищу цінність суспільства, усвідомити сутність механізмів психічних процесів, станів, якостей особистості як підвалин її формування в процесі виховання, навчання та освіти. Для викладачів та студентів вищих...     Детальніше

За редакцією В. Л. Петрушенка

Навчальний посібник для викладачів та студентів ВНЗ, 2-ге видання, стереотипне. – 256 с.

ISBN 966-8340-00-0

Практикум включає у свій зміст пе­ре­лік тестів, контрольних та проблемних пи­тань, а також набір фрагментів із ори­гінальних фі­ло­соф­сь­ких творів до всіх основних програмних тем су­час­но­го курсу філософії. Призначений для сту­дентів усіх форм навчання та вик­ла­дачів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Філософія,...     Детальніше

За редакцією В. М. Пічі

Навчальний посібник, 2-ге видання стереотипне. – 368 с.

ISBN 966- 8340-30-2 

Практикум включає тер­мі­но­ло­гіч­ний словник, структурні схеми і таб­лиці, план семінарського за­нят­тя, теми рефератів та контрольних робіт, завдання та вправи, тести, крос­ворди, а також набір фраг­мен­тів із оригінальних соціо­ло­гіч­них творів зарубіжних та віт­чиз­ня­них...     Детальніше

Піча В. М., Хома Н. М.

Навчальний посібник. 3-тє вид., доп. – 172 с.

ISBN 966-8340-37-Х

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (про­грами) нормативної дисципліни “По­літо­ло­гія”,...     Детальніше

Піча В. М., Хома Н. М.

Підручник, 3-тє видання переробл. і доповн. – 476 с.

ІSBN 966-8340-39-6

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни “По­лі­то­ло­гія”, роз­роб­ле­ної Міністерством освіти і на­у­ки України, в систематизованому вигляді, під ку­том зору новітніх методологічних підходів і влас­них аналі­тичних висновків...     Детальніше

Петрушенко В. Л.

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І-ІI рівнів акредитації, – 4-тє видання, виправлене і доповнене. – 312 с.

ISBN 966-8340-29-9

Навчальний...     Детальніше

Повторєва С. М.

Навчальний посібник. – 188 с.

ISBN 966-83-40-68-X

У навчальному посібнику основні питання курсу логіки розглядаються з урахуванням нових тенденцій логічної науки. Значну увагу приділено історичним аспектам розвитку логіки, що становитиме...     Детальніше

Петрушенко В. Л., Пинда Л. А., Подольська Є. А. та ін.

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене / За заг. ред. проф. В. М. Пічі. – 360 с.

ISBN 966-8340-44-2

Згідно з навчальною...     Детальніше

Хома Н. М.
Навчальний посібник. – 3-ге видання, стереотипне.  – 480 с.
У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення, становлення історичних форм...     Детальніше

Бакалець О. А.

Навч. посіб. – Львів – 573 с.

ISBN 978-966-2025-99-6

Посібник укладений за навчальною програмою МОН України з курсу “Історія України” для неісторичних факультетів...     Детальніше

Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Мельник В. В., Ажажа М. А.

Навчальний посібник. – Львів – 312 с.

ISBN 978-966-2025-65-1

У навчальному посібнику сформована концепція етики...     Детальніше

Савельєв В. П.

Навчальний посібник – 2-ге вид., випр. і доповн. – 256 с.

ISBN 966-8340-56-6

У посібнику, побудованому у відповідності...     Детальніше

Снітинський В. В., Завальницька Н. Б., Брух О. О.
Навчальний посібник. –Львів.  – 300 с.
ISBN 978-966-2025-58-3

Систематизовано знання і практичний досвід...     Детальніше