.

СОСНІН О. В., ВОРОНКОВА В. Г., АЖАЖА М. А.

Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006. – 602 с.

ISBN 978-617-574-028-6

Умови формування конкурентної політики держави як фактору розвитку економіки України зумовлюють підвищення наукового інтересу до концептуального осмислення феномена інвестицій в людський розвиток як в  теорії, так і на практиці. Саме томуважливість наукового осмислення людини як людського капіталу є важливим ресурсом в умовах модернізації українського суспільства, адже ефективність і якість функціонування інноваційно-інтелектуального типу економіки залежить великою мірою відпідходу до людини як найвищої цінності буття. Зазначений напрям наукових досліджень поки що тільки формується, він є новим в царині державного управління не лишедля України у зв’язку з інтелектуальним проривом нації, а й для багатьох інших держав. У навчальному посібнику зроблено акцент на філософські засади людського розвитку.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 

ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНА І КУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В історії філософської думки
ТЕМА 2. ДЕСТРУКТИВНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ, ЩО ЗАВАЖАЮТЬ ЛЮДСЬКОМУ РОЗВИТКУ
ТЕМА 3. аксіологічні ЗАСАДИ людського розвитку  В умовах СВОБОДИ
ТЕМА 4. НВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ТЕМА 5. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК
ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ТЕМА 7. ШЛЯХИ І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ТЕМА 9. АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ  ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ТЕМА 10. РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СТАНОВЛЕННІ СТАЛОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ТЕМА 11. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ТЕМА 12. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ  ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
ТЕМА 13. ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  ЯК СКЛАДНОГО І СУПЕРЕЧЛИВОГО ПРОЦЕСУ
ТЕМА 14. СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА АНАЛІЗУ  ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА