.

Комаринська З. М.

Навч. посіб. – Львів: “Магнолія 2006”. – 451 с.

ISBN 978-966-2025-41-5

Пропонований навчальний посібник відповідає сучасним вимогам викладання історії України у вищій школі. Цей посібник – своєрідний навчальний комплекс, який не лише подає історичний матеріал, тексти лекцій, а також містить теми і завдання для самостійного вивчення та підготовки до семінарських занять; ставить проблемні питання, котрі мають допомогти у вивчені певної теми, не розгубитись у суперечності думок й оцінок, сприяти виробленню власного погляду.
Навчальний посібник буде корисний студентам вищих навчальних закладів, учням ліцеїв, гімназій у вивченні вітчизняної історії, а також викладачам та вчителям історії України у їх практичній роботі.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
ТЕМА 1. ВСТУП. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТА ЙОГО ДЕРЖАВНОСТІ
ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. КИЇВСЬКА РУСЬ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
ТЕМА 3. ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ. ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА
ТЕМА 4. КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ВІДНОСИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СВІТОМ (1648 р. – кін. ХVІІІ ст.)
ТЕМА 5. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)
ТЕМА 6. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1917 – 1921 рр.). ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
ТЕМА 7. МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1921 – 1939 рр.)
ТЕМА 8. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1945 рр.)
ТЕМА 9. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ВІД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 40-х до кін. 80-х рр. ХХ ст.
ТЕМА 10. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ. РОЗГОРТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ
ТЕМА 11. УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ