.

Катренко А. В.

Підручник, 3-тє вид., випр. і доп.– 549 с.

ISBN 978-966-2025-68-2

В підручнику викладені основні поняття та методологія операційного дослідження, методи та задачі дослідження операцій, наведені алгоритми розв’язання задач пошуку оптимальних рішень. Розглянуті предмет та задачі дослідження операцій, задачі лінійного програмування та методи їх розв’язання (прямий, двоїстий, модифікований симплекс-метод та метод Данціґа-Вулфа для розв’язання блочних задач лінійного програмування), транспортна задача, потокові задачі оптимізації на мережах; цілочисельні задачі (методи Ґоморі, розгалужень та границь, задача про комівояжера), основні підходи до розв’язання задач багатокритерійної оптимізації. Викладені методи планування на мережах (СРМ та PERT), ігрові задачі (ігри двох осіб, основні поняття позиційних та кооперативних ігор), задачі масового обслуговування та управління запасами, динамічне програмування, методи розв’язання нелінійни оптимізаційних задач.
Зміст підручника відповідає програмі обов’язкового курсу «Математичні методи дослідження», що належить до фундаментальних для базового напрямку «Комп’ютерні науки». Викладення теоретичного матеріалу подано з доведенням основних результатів. З метою закріплення матеріалу у кожному розділі наведені приклади розв’язання практичних задач, подано перелік питань та завдання для самостійного виконання.
Розрахований на бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Ним моржуть скористатися аспіранти та викладачі комп’ютерних наук ВНЗ, студенти та викладачі економічних напрямків, де викладається навчальний предмет «Дослідження операцій», а також практичні працівники та спеціалісти.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Проблеми та задачі дослідження операцій
Розділ 2. Лінійне програмування
Розділ 3. Задачі оптимізації на мережах
Розділ 4. Задачі з цілочисельними змінними
Розділ 5. Планування на мережах
Розділ 6. Ігрові задачі дослідження операцій
Розділ 7. Моделі систем масового обслуговування
Розділ 8. Моделі управління запасами
Розділ 9. Динамічне програмування
Розділ 10. Чисельні методи пошуку оптимальних рішень