.

Кучма М. М.

Навчальний  посібник, 2-ге вид., випр., і допов. – 360 с.

ISBN 966-8340-21-3

Посібник відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни “Цивільна оборона” для вищих закладів освіти  І – IV рівнів акредитації, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Особливу увагу приділено питанням структури цивільної оборони України, її удос­ко­на­ленню і розвитку, запобіганню і реа­гу­ван­ню на надзвичайні си­туації, анти­теро­рис­тичній готовності населення, засобам ін­ди­ві­ду­аль­но­го захисту. Окремими розділами по­да­но основні нормативно-правові ма­­теріали з цивільної оборони України.
Може бути використаний як підручник на курсах підвищення кваліфікації вчителів, представників галузевих міністерств.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Структура цивільної оборони України
Розділ 2. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного, природного,  екологічного та соціально-політичного характеру
Розділ 3. Основи захисту об’єкта господарської діяльності у над­зви­чай­них ситуаціях
Розділ 4. Діяльність організацій щодо захисту персоналу, населення і прилеглої території
Розділ 5. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єкті господарської діяльності
Розділ 6. Правила поведінки і дій населення під час надзвичайних ситуацій
Розділ 7. Радіаційно небезпечні об’єкти. Прилади радіаційного та до­зи­метричного контролю
Розділ 8. Хімічно небезпечні об’єкти та організація спеціальної обробки техніки і майна
Розділ 9. Класифікація та основні характеристики засобів індивіду­аль­ного захисту