.

Цвєткова Л. Б., Романюк О. П.

Навчальний посібник для учнів, абітурієнтів та студентів. – 71 с.

ISBN 966-8340-58-2

Основні таблиці з хімії, що подаються в цьому навчальному посібнику, містять фізико-хімічні дані, які найчастіше використовують при розв’язуванні практичних задач та вправ.
Також представлені сучасні назви основних класів неорганічних і органічних речовин та комплексних сполук, якісні реакції катіонів та аніонів і органічних речовин.
Рекомендовано для учнів і вчителів шкіл, ліцеїв та гімназій, абітурієнтів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Менделєєв Дмитро Іванович
Періодична система елементів
Періодична система елементів Д. І. Менделєєва (величини орбітальних ра­діусів елементів) .
Періодична система елементів Д. І. Менделєєва (характер властивостей окси­дів відповідних ступенів окиснення)
Періодична система елементів Д. І. Менделєєва, яка відображає електронегативність (c) за Оллредом-Роховим
Періодична система елементів Д. І. Менделєєва (довга форма). Групові наз­ви хімічних елементів
Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів багатоелектронних атомів
Розподіл електронів в атомах за рівнями і підрівнями
Способи перекривання негібридних атомних орбіталей (АО)
Гібридизація атомних орбіталей (АО) Карбону та  їх просторове розміщення
Деякі характеристики хімічного зв’язку
Назви хімічних елементів
Стандартні електродні потенціали металів у водних розчинах
Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів  та солей у воді (від 20 оС до 25 оС)
Відносні молекулярні маси деяких органічних речовин
Відносні молекулярні маси деяких неорганічних речовин
Класи неорганічних сполук
Якісні реакції на катіони
Якісні реакції на аніони
Якісні реакції органічних речовин
Термодинамічні константи деяких речовин
Стандартні окисно-відновні потенціали
Грецький алфавіт
Десяткові префікси до назв одиниць
Масова частка (w, %) і густина (r, г/см3 ) водних розчинів, кислот, основ і водного розчину NH3 при 20 оС
Основні фізико-хімічні величини
Співвідношення деяких одиниць
Константи дисоціації деяких кислот та основ у водних розчинах при 25 оС
Відносні електронегативності елементів (за Полінгом)
Умовні позначення та назви
Густина водних розчинів деяких неорганічних речовин при 20 оС
Перехідні коефіцієнти
Відкриття елементів
Лауреати премії “В пам’ять Альфреда Нобеля” з хімії