.

Б. М. Завойко, Н. П.  Лещій

Навчальний  посібник. – 120 с.

ISBN  966-8340-11-6

У навчальному посібнику викладено в стислій формі теоретичний матеріал, який з до­статньою повнотою охоплює основні роз­ді­ли з курсу “Технічна механіка рідин і газів”. До кожного роз­ділу наводяться задачі, роз­в’я­зан­ня яких доповнює студентам знання з даного курсу.
Задачі підібрані з різних літе­ра­тур­них дже­рел, а також розроблені авторами.
Навчальний посібник при­зна­че­ний для сту­дентів інженерно-технічних спе­ціаль­нос­тей.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Тема 1. Фізичні властивості рідин і  газів
Тема 2. Стан  рівноваги рідин і газів
Тема 3. Сила тиску рідини на плоскі та криволінійні  поверхні
Тема 4. Закон Архімеда та елементи теорії плавучості й остійності
Тема 5. Режими руху рідин і газів. Гідравлічні опори
Тема 6. Рівняння Бернуллі. Гідравлічний розрахунок коротких трубопроводів
Тема 7. Гідравлічний розрахунок довгих трубопроводів. Гідравлічний удар