.

Лозовий Б. Л., Пушак Я. С., Шабат О. Є.

Навч. посібник – 2-ге вид., доповн. і переробл.–  285 с.

ISBN 966-2025-16-2 

Книга написана у відповідності з програмою курсу вищої математики для технічних вищих навчальних закладів.
Не зважаючи на стислість викладу матеріал подано пос­лідовно і по можливості доступно. Велика увага приділена застосуванні теоретичних положень до розв’язування практичних завдань. До кожного розділу програми дано розв’яз­ки типових задач, які можуть бути використані, як взірці при виконанні студентами самостійних робіт. Приведено понад 1000 завдань для виконання індивідуальних домашніх робіт.
У 2-му виданні посібника майже всі розділи доповненні більшою кількістю розв’язків типових задач, а також великою кількістю довідкових матеріа­лів (формули, таблиці по всіх розділах програми).
Книга може бути використана студентами стаціонарнорго, а особливо заочного навчання при воконанні ними контрольних робіт.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України   

Стислий зміст
РОЗДІЛ І
Тема 1. Визначники і системи лінійних алгебраїчних рівнянь
Тема 2. Елементи векторної алгебри
Тема 3. Аналітична геометрія на площині
Тема 4. Аналітична геометрія в просторі
Тема 5. Вступ до математичного аналізу
Тема 6. Диференціальне числення функцій однієї змінної
Тема 7. Деякі застосування похідних
Тема 8. Невизначені інтеграли
Тема 9. Визначені інтеграли
Тема 10. Диференціальні рівняння
Тема 11. Функції багатьох змінних
Тема 12. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли
Тема 13. Ряди
Тема 14. Теорія ймовірностей. Основні поняття і теореми
Тема 15. Повторення незалежних випробувань
Тема 16. Випадкові дискретні величини
Тема 17. Неперервні випадкові величини
Тема 18. Елементи математичної статистики. Вибірковий метод
Тема 19. Методи обчислення характеристик вибірки
Тема 20. Елементи теорії кореляції
РОЗДІЛ ІІ
Тема 1. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь
Тема 2. Векторна алгебра і аналітична геометрія на площині
Тема 3. Аналітична геометрія в просторі
Тема 4. Границі
Тема 5. Похідна
Тема 6. Дослідження функцій
Тема 7. Невизначені інтеграли
Тема 8. Визначені інтеграли
Тема 9. Невластиві інтеграли
Тема 10. Застосування визначеного інтеграла
Тема 11. Диференціальні рівняння
Тема 12. Функції багатьох змінних
Тема 13. Кратні та криволінійні інтеграли
Тема 14. Ряди
Тема 15. Теорія ймовірностей