.

Рабик В. М.

Навчальний посібник. – 176 с.

ISBN 966-8340-24-8

В навчальний посібник увійшли розділи тео­рії ймовірностей, рекомендовані ос­віт­ньо-професійною програмою Міністерства вищої освіти і науки України для студентів економічних та інженерних спе­ціа­льностей. Теоретичний матеріал супроводжується прикладами та задачами для самостійної роботи. Основу по­сіб­ника складає курс лекцій, який читався автором для сту­ден­­тів економічного та ін­же­нер­них факультетів Львівського дер­жавного аграрного уні­вер­си­тету.
Для студентів та аспірантів вищих нав­ча­льних закладів, викладачів-не­ма­те­ма­тиків, для всіх, хто цікавиться ймовірністю.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Лекція 1. Предмет теорії ймовірностей. Класична ймовірність
Лекція 2. Статистична ймовірність. Аксіоматичне означення ймо­вір­ності. Теорема додавання ймовірностей несумісних подій, протилежних подій і повної групи подій
Лекція 3. Загальні теореми множення і додавання ймовірностей
Лекція 4. Формула повної ймовірності. Ймовірність гіпотез. Повторення випробувань: формули Бернуллі, Лапласа, Пуассона
Лекція 5. Ймовірність відхилення відносної частоти від постійної ймовірності в незалежних випробуваннях. Випадкові величини і способи їх задання
Лекція 6. Закони розподілу дискретних випадкових величин. Найпростіший потік подій. Закон рівномірного розподілу
Лекція 7. Числові характеристики випадкової величини. Ма­те­ма­тич­не сподівання випадкової величини
Лекція 8. Дисперсія випадкової величини
Лекція 9. Основні закони розподілу неперервних випадкових величин
Лекція 10. Показниковий розподіл
Лекція 11. Закон великих чисел
Лекція 12. Система двох випадкових величин
Лекція 13. Умовні закони розподілу складових системи двох випадкових величин. Залежні і незалежні випадкові величини
Лекція 14. Числові характеристики системи двох випадкових величин. Кореляційний момент. Коефіцієнт кореляції. Нормальний закон розподілу на площині. Лінійна регресія, лінійна кореляція
Лекція 15. Основи теорії випадкових процесів
Лекція 16. Визначення законів розподілу випадкових величин на основі дослідних даних