.

Бедрій Я. І., Дещинський Ю. Л., Мурін О. С., Івах Р. М.

Навчальний посібник/За ред. Я.І. Бедрія. – 2-ге вид., переробл. і доп. – 296 с.

ISBN 966-8340-31-0

Посібник написано відповідно до типової програми нормативної дисципліни “Основи охо­рони праці”, яка була затверджена Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 р., адаптований до нової редакції Закону України “Про охорону праці”, зокрема до змін і доповнень, які були внесені в нього Законом України № 229-IV від 21 листопада 2002 року.
Розрахований на студентів економічних, пе­дагогічних та різних гуманітарних спе­ці­аль­ностей вищих закладів освіти України. Мо­же бути використаний для широкого за­га­лу інженерно-технічних працівників різних га­лузей господарювання. Деякі розділи по­сіб­ника можуть бути використані для вив­чен­ня навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Тема 1. Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання дисципліни
Тема 2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нор­­мування
Тема 3. Виробнича шкідливість, методи захисту людей від її не­га­тив­ного впливу
Тема 4. Аналіз і профілактика професійних захворювань та ви­роб­ни­чо­го травматизму
Тема 5. Основи техніки безпеки
Тема 6. Правове і нормативне регулювання охорони праці
Тема 7. Державне управління охороною праці в Україні
Тема 8. Організація охорони праці на виробництві
Тема 9. Економічні аспекти охорони праці