.

Сявавко М. С., Пасічник Т. В.

Навчальний посібник.– 236 с.

 ISBN 966-8340-72-8  

Перша книга навчального підручника складається з двох розділів. У першому розділі роз­глянуто лише основні найбільш важливі поняття та складові інформатики та комп’ю­тер­ної техніки. Другий розділ присвячений математичному моделюванню і програмуванню.
Опис математичного моделювання цієї книги базується на засадах матема­тичного програмування. Поряд із класичною задачею лінійного програмування розглянуто задачі за умов ризику та невизначеності. Наведено приклади розв’я­зування цих задач на комп’ютері.
Посібник перш за все спрямований на студентів економічного профілю і здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.
Може бути корисний науковим співробітникам, аспірантам і студентам, які спеціалі­зуються в галузі моделювання і програмування.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Cтислий зміст
РОЗДІЛ 1. Інформатика та комп’ютерна техніка
РОЗДІЛ 2. Математичне моделювання і програмування