.

Цвєткова Л. Б., Романюк О. П.

Навчальний посібник. – Ч. ІІ. – 358 с.

ISBN 976-966-20-25-00-2

Матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами неорганічної та органічної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії.
Розрахована на учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, слухачів під­готовчих відділень, студентів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації нехімічних спеціальностей.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ І. Неорганічна хімія
Тема 1. Гідроген (Н) і його сполуки. Водень (Н2)
Тема 2. Галогени (F, Cl, Br, J, At)
Тема 3. Елементи головної підгрупи VI групи. Підгрупа Оксигену (O, S, Se, Te, Po)
Тема 4. Елементи головної підгрупи V групи. Підгрупа Нітрогену (N, P, As, Sb, Bi)
Тема 5. Фосфор (Р)
Тема 6. Елементи головної підгрупи IV групи. Карбон (С)
Тема 7. Cиліцій (Si)
Тема 8. Хімія металів
Тема 9. Елементи головної підгрупи ІІ групи. Кальцій (Са)
Тема 10. Елементи головної підгрупи ІІІ групи. Алюміній (Al)
Тема 11. Елементи побічної підгрупи VI групи. Підгрупа хрому (Cr, Mo, W, Rf)
Тема 12. Елементи побічної підгрупи VІІІ групи (родина Феруму) (Fe, Co, Ni)
Розділ ІІ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
Тема 1. Основи теорії органічної хімії
Тема 2. Класифікація органічних сполук. Номенклатура
Тема 3. Насичені вуглеводні. Алкани
Тема 4. Насичені вуглеводні. Циклоалкани
Тема 5. Ненасичені вуглеводні. Алкени
Тема 6. Ненасичені вуглеводні. Алкадієни
Тема 7. Ненасичені вуглеводні. Алкіни
Тема 8. Арени (ароматичні вуглеводні)
Тема 9. Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти
Тема 10. Феноли
Тема 11. Альдегіди і кетони
Тема 12. Карбонові кислоти. Монокарбонові насичені кислоти
Тема 13. Етери, естери, жири і мила
Тема 14. Вуглеводи
Тема 15. Нітрогеновмісні органічні сполуки