.

Ла­бо­ра­тор­ний практикум. Навчальний посібник / За ред. В. Т. Дмитріва. – Львів: – 252 с.

ISBN 966-8340-23-х

У навчальному посібнику розкриваються загальні положення і послідовність виконання 30-ти лабораторних робіт з дисципліни “Машинови­ко­рис­тан­ня у тваринництві”. В ньому, зокрема, містяться ла­бо­ра­торні роботи з проектування по­то­ково-технологічних ліній у тва­рин­ництві, монтажу та пуско­на­ла­год­ження, виробничої та технічної екс­плуатації, дос­лід­жен­ня об­лад­нан­ня та технологічних про­цесів. Наведені довідкові ма­те­ріали та опис лабораторних і навчальних установок. Подається також “Па­м’ят­ка з охорони праці при ви­ко­нанні лабораторних робіт”.
Для студентів інженерних спе­ці­альностей освітньо-ква­лі­фі­кацій­ного рівня бакалавр.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Проектування потоково-техно­ло­гіч­них ліній у тваринництві
Розділ 2. Монтаж та пусконалагодження об­лад­нання
Розділ 3. Виробнича експлуатація обладнання
Розділ 4. Технічна експлуатація обладнання