.

Сиротюк В. М.

Навчальний посібник. – 200 с.

ІSBN 966-8340-35-3

Висвітлено питання теорії процесів і робочих органів машин та обладнання для механізації тваринництва. Приведені їх технологічні схеми та   класифікація. Посібник розроблено згідно програми одноіменної дис­цип­лі­ни для студентів вищих нав­ча­льних закладів 3-4 рівнів  ак­ре­ди­тації за спеціальністю 6.091902 “Механізація сільсь­кого гос­по­дарства”.
Може бути корисним пра­цівникам сільсько­гос­по­­дарського ма­шинобудування, студентам освітньо-ква­лі­фі­ка­цій­них рівнів “спе­ціаліст” та “ма­гістр” і ас­пі­ран­там, що працюють у даному напрямі.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
1. Корми – класифікація, властивості, способи обробки
2. Механізація виробничих процесів  використання стеблових кормів
3. Основи теорії подрібнення кормів
4. Теорія молоткової дробарки кормів
5. Машини для подрібнення стеблових кормів
6. Проектування різального апарата дискового типу
7. Машини для миття і подрібнення корене­буль­бо­пло­дів
8. Машини для приготування кормових сумішей
9. Машини для роздавання кормів
10. Машини та обладнання для прибирання і ути­лі­зації гною
11. Машини та обладнання для доїння корів
12. Машини та обладнання для первинної обробки і переробки молока
13. Машини та обладнання для стрижки овець та пер­винної обробки вовни
14. Машини та обладнання для водопостачання і на­пування тварин
15. Машини та обладнання для забезпечення  опти­ма­льного мікроклімату
16. Моделювання та оптимізація  технологічних про­цесів і робочих органів машин