.

Ванкевич П. І., Бурнаєв О. М., Лебідь Н. М.

Навчальний посібник. – 224 с.

ISBN  966-8340-32-9

Ілюстрований навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів стаціонарної та заочної форми навчання, призначений для за­без­печення підготовки та проведення ла­бо­ра­торних робіт з предметів “Опір матеріалів”, “Ме­ханіка матеріалів та конструкцій”, “Тех­нічна механіка” тощо.
Багата ілюстративна база, доповнена ком­пакт-диском з фотографіями обладнання та зраз­ків до та після випробувань у у високій роз­дільній здатності і розмііщена в Інтернет, дозволяє студентам кафедр, що не володіють повними комплектами експе­ри­мен­та­льного обладнання, а також сту­ден­там заочної форми навчання, до прог­рами навчання яких ла­бо­ра­тор­ний практикум внесено в об­ме­жу­ва­льному обсязі, детально оз­на­йо­ми­тись з основними за­ко­но­мір­нос­тя­ми поведінки ба­зових кон­струк­ційних матеріалів, приладами для випробувань та мет­ро­логічним забезпеченням.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Лабораторне обладнання та вимірювальні прилади
№ 1. Побудова та вивчення діаграми розтягу ма­ло­вуг­ле­це­вої сталі
№ 2. Визначення модуля пружності, границь про­пор­цій­нос­ті та текучості матеріалів
№ 3. Визначення коефіцієнта Пуассона для сталі
№ 4. Випробування матеріалів на стиск
№ 5. Визначення коефіцієнта концентрації напружень при розтязі смуги з отвором
№ 6. Порівняльне випробування на розтяг гладких та над­рі­заних циліндричних зразків
№ 7. Дослідна перевірка теорії позацентрового розтягу стержня
№ 8. Випробування циліндричної  гвинтової пружини
№ 9. Дослідження втрати стійкості  стержня при осьовому стиску
№ 10. Дослідження кручення стержнів круглого перерізу
№ 11. Дослідження кручення стержнів прямокутного пе­рерізу
№ 12. Визначення модуля зсуву матеріалу
№ 13. Вивчення зрізу сталевого циліндричного зразка
№ 14. Визначення напружень при плоскому згині балки
№ 15. Визначення  прогинів і кутів повороту перерізів бал­ки при плоскому згині
№ 16. Визначення напружень і переміщень при косому згині балки
№ 17. Визначення  ударної в’язкості при згині надрізаного при­з­матичного зразка
№ 18. Випробовування матеріалів на втому при  зна­ко­змін­них напруженнях
№ 19.  Визначення центру згину балки відкритого профіля