.

Бех О. В., Городня Т. А., Щербак  А. Ф.

Навчальний посібник.  –  200 с.

ІSBN 966-2025-05-5

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни “Математичне програмування” загального курсу “Економіко-математичне моде­лювання” для студентів економічних спеці­альностей вищих навчальних закладів.
Крім  теоретичного  матеріалу,  в  навчальному  посібнику  розглядається практична сторона вивчення математичного програмування. У кінці кожного розділу наведено висновки та контрольні запитання.
Усі алгоритми розв’язування задач наведено у вигляді блок-схем і рекомендовано для вивчення методів оптимізації. Така форма наочна, зручна і сприяє широкому використанню цих методів для пошуку оптимальних варіантів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Загальна задача лінійного програмування
Розділ 2. Двоїсті задачі лінійного програмування
Розділ 3. Транспортна задача
Розділ 4. Параметричне програмування
Розділ 5. Елементи теорії ігор
Розділ 6. Елементи динамічного програмування
Розділ 7. Дискретне програмування
Розділ 8. Програмування на мережах
Розділ 9. Нелінійне програмування