.

За редакцією Воробкевича А. Ю., Шегедина О. І.

Частина 1: Навч. посібник для студентів електротехнічних та електро-механічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Воробкевич А. Ю., Маляр В. С., Совин Р. Я., Соколовський М. О., Стахів П. Г., Шегедин О. І.– 210 с.

ISBN 966-8340-12-4  

У збірнику подані задачі з фізичних основ електротехніки, аналізу лінійних електричних кіл постійного і змінного періодичного струму та трифазних кіл, які охоплюють матеріал навчальної програми першого семестру вивчення дис­цип­лі­ни “Теоретичні основи електротехніки”. Кож­ний розділ містить основні положення і спів­від­но­шення та приклади розв’язування типових за­дач. Для всіх задач наведені відповіді.
Збірник задач призначений для студентів електротехнічних та електромеханічних спе­ціаль­нос­тей вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Фізичні основи електротехніки
Розділ 2. Лінійні електричні кола постійного струму
Розділ 3. Лінійні електричні кола синусоїдного струму
Розділ 4. Лінійні електричні кола із взаємоін­дук­тив­ни­ми зв’язками та резонансні явища
Розділ 5. Трифазні лінійні електричні кола
Розділ 6. Лінійні електричні кола несинусоїдного струму