.

Коруд В. І., Гамола О. Є., Малинівський С. М.

Підручник / За заг. ред. В. І. Коруда. – 3-тє вид., переробл. і доп.– 447 с.

ISBN 966-8340-40-х  

У навчальному посібнику, написаному відповідно до програм підготовки спеціалістів, бакалаврів і магістрів, подано основні поняття електротехніки. Розглянуто основні теорії електричних і магнітних кіл, а також перехідні процеси та нелінійні кола. Описано будову та роботу елек­трич­них машин змінного та пос­тій­но­го струму, наведено поняття елект­роприводу, електропостачання та електробезпеки.
Навчальний посібник містить приклад роз­в’язку задач, запитання для са­мо­пе­ре­вір­ки, задачі для само­оп­рацювання.
Призначено для студентів та вик­ла­дачів вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Основні поняття електротехніки
Розділ 2. Електричні кола постійного струму
Розділ 3. Електричні кола синусоїдного струму
Розділ 4. Електричні кола несинусоїдного струму
Розділ 5. Трифазні електричні кола
Розділ 6. Перехідні процеси лінійних електричних кіл
Розділ 7. Магнітні кола
Розділ 8. Трансформатори
Розділ 9. Асинхронні машини
Розділ 10. Електричні машини постійного струму
Розділ 11. Мікромашини
Розділ 12. Основи електроприводу та електропостачання
Розділ 13. Основи електробезпеки