.

Мазепа С. С., Марущак Я. Ю., Куцик А. С.

Навчальний посібник,  – 260 с.

ISBN 966-8340-41-8

В навчальному посібнику розглянуто електрообладнання про­мис­ло­вих підприємств та сучасного автоматизованого виробництва: кранових механізмів, ліфтів, металорізальних верстатів, ковальсько-пресових машин, прокатних станів, механізмів неперервного транспорту, ком­пре­со­рів, вентиляторів, помп. Описано методи роз­рахунку і ­вибору електроприводу і схем ке­рування та­ким електрообладнанням.
Теоретичні питання закріплені на кон­к­рет­них прикладах розв’язання практичних задач.
Посібник може бути корисним для сту­ден­тів вищих навчальних закладів І – II рів­нів ак­ре­дитації та для ін­же­нер­но-технічного пер­со­на­лу з об­слу­го­вування названого елект­рооб­лад­нан­ня.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Засади теплових розрахунків та джерела живлення сучасного електрообладнання
Розділ 2. Електрообладнання кранових ме­ха­нізмів
Розділ 3. Електрообладнання ліфтів
Розділ 4. Електрообладнання метало-різальних вер­статів, ковальсько-пресових машин і прокатних станів
Розділ 5. Електрообладнання механізмів не­пе­рер­вного транспорту
Розділ 6. Електрообладнання компресорів, вен­ти­ляторів і помп