.

Потіш А. Ф., Медвідь В. Г., Гвоздецький О. Г. та інші

Навчальний посібник, 3- тє видання, виправл. – 296 с.

ISBN 966-8340-04-3 

Розглядаються найважливіші теоретичні питання традиційної та сучасної екології, забезпечення гармонійного співіснування суспільства і природи, раціонального при­родо­ко­рис­ту­ван­ня. Значна увага приділена факторіальній екології, екології популяцій, угруповань, вченню про екосистеми, екологічну безпеку. Ви­світ­лю­ються також питання глобальної екології (вчен­ня про біосферу), впливу практичної ді­яль­ності людини на екологію, правові аспекти охо­рони навколишнього природного сере­до­вища. Містить завдання, вправи, тести, ла­бо­ра­торний практикум з екології, тер­міно­ло­гіч­ний словник.
Навчальний посібник написано у від­по­від­нос­ті з навчальною програмою Міністерства ос­віти і науки України по дисципліні “Еко­ло­гія”. Може бути використаний при вивченні дис­циплін “Загальна екологія”, “Основи екології та приро­до­ко­рис­ту­ван­ня”, “Основи загальної екології і неоекології”, “Екологія та охорона природи” та ін.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Cтислий зміст
Тема 1. Екологія як природнича наука
Тема 2. Аутекологія (факторіальна екологія)
Тема 3. Демекологія (екологія популяцій)
Тема 4. Синекологія (екологія угруповань)
Тема 5. Біогеоценологія (вчення про екосистеми)
Тема 6. Екосистеми світу
Тема 7. Глобальна екологія (вчення про біосферу)
Тема 8. Екологія і практична діяльність людини
Тема 9. Правові аспекти охорони навколиш­ньо­го природного се­ре­до­ви­ща