.

Большаков М. В.

Навчальний посібник, 2-ге видання. – 353 с.

ISBN  966-8340-42-6

Пропонований англо-український словник зі зварювання і споріднених технологій – перше в Україні до­ві­д­ко­ве видання, в якому міститься по­над 20 тис. термінів та загально-вжи­ва­них виразів.
При складанні словника ви­ко­рис­то­ву­ва­лися сучасна американська й ан­глійська лі­те­ра­тури та періодика, а та­кож спеціалізовані ви­дання Між­на­род­ного інституту зварювання.
Розрахований на студентів та вик­ла­дачів ВНЗ, інженерів, які працюють з англомовною тех­нічною лі­те­ра­ту­рою, на фахівців, які беруть участь у міжнародних конференціях. Також мо­же бути використаний під час вивчення ан­г­лій­ської мови.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України