.

Карпінський Б. А., Герасименко О. В.

Навчальний посібник. – 2-ге вид. – 272 с.

ISBN 966-8340-67-1

Вперше в навчальній літературі України всебічно розкрито взає­мо­зв’язок понять «фінанси» та «фінансова система», наведено типологізацію, прин­ципи побудови фінансової системи, систематизовано формульний апарат за­безпечення ефективності її функціонування, висвітлено передумови та на­с­лідки глобалізації світових фінансових ринків, виділено закон зба­ла­н­со­ва­но­сті фінансової системи, представлено визначальні пріоритети розвитку фі­на­нсової системи території. До кожного розділу додано контрольні за­пи­тання та тестові завдання. У посібнику наведено короткий тер­мі­нологічний словник основних термінів, які стосуються фінансової системи.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Частина І. Теоретичні основи формування та функціонування фінансової системи
Розділ І. Формування понятійної бази фінансової системи території
Розділ ІІ. Типологізація та основні принципи побудови фінансової системи
Розділ ІІІ. Формульний апарат задля забезпечення ефективного функціонування фінансової системи території
Частина ІІ. Глобалізація та пріоритети розвитку фінансової системи
Розділ ІV.  Передумови та наслідки глобалізації світових фінансових ринків
Розділ V. Пріоритети розвитку фінансової системи
Частина ІІІ. Нормативно-правове забезпечення ефективного функціонування фінансової системи України
Короткий термінологічний словник