.

Власюк Н.І.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Львів: “Магнолія 2006”.
         
ISBN 978-966-2025-74-3

Навчальний посібник з курсу “Фінансовий аналіз” підготовлений відповідно до навчальної програми курсу. Структура посібника включає тексти лекцій, навчальні та тестові завдання, перелік питань для самоконролю, питання для самостійного опрацювання, літературу та глосарій. Крім того, посібник містить систему поточного та підсумкового контролю і оцінювання знань студентів з урахуванням вимог Булонської декларації за шкалою ECTS.
Посібник розрахований на студентів спеціальності “Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
ТЕМА 1. ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІАНСОВОГО АНАЛІЗУ
ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
ТЕМА 3. АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 4. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ТЕМА 5. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 6. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
ТЕМА 7. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 9. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 10. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТІВ
ТЕМА 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДП-РИЄМСТВ
ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 13. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ