.

Онисько С. М., Марич П. М.

Підручник  для студентів вищих закладів освіти, – 2-ге вид., стереотипне –  367 с.

ІSBN 966-8340-26-4

Підручник підготовлено відповідно з типовою програмою дисципліни „Фінанси підприємств”. В ньому висвітлено особливості функціонування фінансів, показано організацію зберігання та ви­користання грошових засобів та про­ве­ден­ня розрахунків, формування виручки та фінан­со­вих результатів госпо­дар­ської діяль­нос­ті, взаємовідносини з податковими ор­ганами та фондами пенсійного за­без­пе­чен­ня. Значну увагу приділено питанням со­ці­аль­ного стра­хування, організації фор­му­ван­ня  обо­рот­них засобів та фінансування капі­тальних вкла­день, кредитування, фіна­н­со­во­го аналізу та пла­ну­вання, організації про­ве­дення фінансової санації та процедури банкрутства.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Загальна  характеристика фінансів підприємств
Тема 2. Грошові засоби господарських формувань, порядок їх зберігання та використання
Тема 3. Форми безготівкових розрахунків
Тема 4. Грошові надходження та витрати суб’єктів підприємницької діяльності
Тема 5.  Формування і розподіл фінансових результатів господарювання
Тема 6. Основи організації взаємовідносин суб’єктів господарювання з податковими органами
Тема 7.  Основи організації взаємовідносин суб’єктів господарювання з позабюджетними фондами
Тема 8. Формування оборотних активів  та джерел їх фінансування
Тема 9. Планування та фінансування капітальних вкладень
Тема 10. Організація кредитування суб’єктів підприємницької діяльності
Тема 11. Фінансування операційних та соціально-побутових  витрат
Тема 12. Особливості  фінансів господарських товариств та  об’єднань
Тема 13. Фінансовий стан підприємств та його оцінка
Тема 14. Фінансове планування
Тема 15. Фінансова санація та банкрутство підприємств