.

Аніловська Г. Я.,  Марушко Н. С., Томаневич Л. М.

Навч. посібник. – Львів: “Магнолія-2006”. – 375 с.

ISBN 978-966-2025-78-1      

У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу «Універ­ситетська освіта» висвітлено сутність Болонського процесу, необхідність і принципи адаптації вищої освіти України до європейського освітнього простору, кредитно­модульну систему організації навчального процесу, питання студентського самоврядування. Зручна структура посібника дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал.
Розраховано для студентів вищих навчальних закладів економічного спря­мування, а також усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами вищої освіти.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу
Тема 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою світою
Тема 3. Організація навчального процесу в університеті
Тема 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності
Тема 5. Бібліотека університету і правила користування її фондами
Тема 6. Соціально­культурна інфраструктура університету