.

Карпунь І. Н.

Навч. по­сіб­ник –  418 с.

ISBN  966-2025-23-5

У навчальному посібнику подано головні механізми управління санацією, реструктуризацією та банкрутством суб’єктів господарювання. Послідовно викладено економічний зміст, форми та порядок здійснення фінансового оздоровлення, обґрунтовано методику санаційного аудиту, органі­зації контролінгу та розробки стратегії санації на підприємствах, з’ясовано позиції контролінгових служб у запобіганні фінансовій кризі підпри­ємства та успішній реалізації санаційної концепції. Подано рекомендації щодо складання програми та плану із зазначенням її внутрішніх та зов­нішніх фінансових джерел.
Докладно викладено нормативно-методичне забезпечення управління процесів санацій підприємств різних форм власності та найважливіші економіко-правові аспекти банкрутства й ліквідації підприємств. На конкретних фактах обґрунтовано дії кредиторів, зокрема банків у відносинах з фінансово неспроможними боржниками.
Посібник призначений для студентів магістерських програм економічних факультетів вузів. Може бути використаний фахівцями, бізнесменами, фінансовими менеджерами підприємств, слухачами перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників виробництв.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Тема 1. Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності
Тема 2. Сутність управління фінансовоюсанацією підприємств
Тема 3. Контролінг у системі управління фінансовою санацією підприємств
Тема 4. Планування фінансового оздоровлення підприємства
Тема 5. Методологічні заходи санаційного аудиту
Тема 6. Економічний механізм санації балансу
Тема 7. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства
Тема 8. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства
Тема 9. Санаційна реструктуризація підприємства
Тема 10. Державна фінансова підтримка санації підприємства
Тема 11. Оцінювання вартості майна підприємства
Тема 12. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства
Тема 13. Санація суб’єктів господарювання з урахуванням сфери діяльності
Тема 14. Стратегічні заходи управління неплатоспроможними підприємствами