.

Щурик М. В.

Навч. посібн. – 2-ге видання оновлене і доповнене. – 545 с.

ISBN 978-966-2025-57-6

Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної програми дисципліни «Статистика», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки і підприємства. У ньому висвітлені теоретичні, методологічні і методичні засади теорії статистики, що використовуються під час досліджень явищ і процесів суспільного життя з урахуванням міжнародних вимог статистики та обліку.
Друга частина навчального посібника розкриває механізм організації фінансової статистики у відповідних інституціях з урахуванням вимог ринкової економіки.
Для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, підприємців, менеджерів, економістів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
ЧАСТИНА I. Теорія статистики
Розділ 1. Методологічні засади статистики
Розділ 2. Статистичне спостереження
Розділ 3. Зведення і групування статистичних даних
Розділ 4. Узагальнюючі статистичні показники
Розділ 5. Аналіз рядів розподілу
Розділ 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів
Розділ 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків
Розділ 8. Аналіз інтенсивності динаміки
Розділ 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань
Розділ 10. Індексний метод
Розділ 11. Вибірковий метод
Розділ 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти
ЧАСТИНА II. Статистика фінансів
Розділ 13. Предмет, метод та найважливіші завдання статистики фінансів
Розділ 14. Статистика державного бюджету
Розділ 15. Статистика кредиту
Розділ 16. Статистика грошового обігу
Розділ 17. Статистика діяльності ощадних банків
Розділ 18. Статистика страхування
Розділ 19. Статистика інвестиційної діяльності
Розділ 20. Статистика фінансів сфер національної економіки
Розділ 21. Статистика платіжного балансу
Розділ 22. Статистика фінансового стану підприємств