.

Манів З. О., Луцький І. М., Манів С. З.

Навчальний посібник – 562 с.

ISBN 966-2025-18-7

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України на­ка­зом № 444 від 07.06.2006 р. з напрямку 0301 “Економіка і підприємництво”. Згідно тематичного плану, навчальний посібник “Регіональна економіка” включає предмети: розміщення продуктивних сил, регіональна економіка і екологія.
У  навчальному посібнику послідовно викла­дені теоретичні, методологічні та прикладні  аспекти формування продуктивних сил України  в умовах становлення і розвитку ринкової еконо­міки.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспі­рантами, спеціалістами, викладачами та керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з економічного розвитку регіонів.

Гриф надано Міністерством освіти  і науки України

Стислий зміст
Розділ І. Теоретичні засади регіональної економіки
Глава 1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»
Глава 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів
Глава 3. Економічне районування та територіальна організація господарства
Глава 4. Регіони у системі територіального поділу праці
Глава 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики
Глава 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики
Розділ ІІ. Економіка України як цілісна соціально-економічна система
Глава 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах
Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України
Глава 9. Міжгалузеві комплекси та регіональні особливості їх розвитку
Розділ ІІІ. Просторова організація продуктивних сил України
Глава 10. Економіка України як регіональна система та її розвиток у ринкових умовах
Глава 11. Економіка Донецького регіону
Глава 12. Економіка Придніпровського регіону
Глава 13. Економіка Східного регіону
Глава 14. Економіка Центрального регіону
Глава 15. Економіка Поліського регіону
Глава 16. Економіка Подільського регіону
Глава 17. Економіка Карпатського регіону
Глава 18. Економіка Причорноморського регіону
Розділ IV. Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
Глава 19. Наукові засади раціонального природокористування
Глава 20. Економічний моніторинг та система екологічної інформації
Глава 21. Економічний механізм природокористування та охорони навко­лишнього середовища
Глава 22. Економічна та соціальна ефективність упровадження природоохоронної діяльності