.

Черкасова С. В.

Навчальний посібник. – Львів, Видавництво – 261 с.

ISBN 978-966-2025-87-3

Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни “Фінансовий ринок” студентами вищих закладів освіти. Складений відповідно до навчальної програми дисципліни та враховує структуру курсу, визначену галузевим стандартом вищої освіти. В навчальному посібнику містяться викладення теоретичних основ курсу, практичні та тестові завдання, завдання для самостійної роботи, питання для контролю знань студентів, словник термінів фінансового ринку та перелік рекомендованих літературних джерел.
Для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці
Тема 2. Фінансові інструменти
Тема 3. Фінансові посередники
Тема 4.  Регулювання фінансового ринку
Тема 5. Процентні ставки та їх структура
Тема 6. Ризик і ціна капіталу
Тема 7. Ринок облігацій як складова ринку капіталів
Тема 8. Ринок пайових цінних паперів
Тема 9. Ринок похідних фінансових інструментів
Тема 10. Грошовий ринок і ринок банківських позик
Тема 12. Фондова біржа та біржові операції