.

Башнянин Г. І.,  Шевчук Є. С.  та  ін.

Навчальний посібник /За редакцією д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і  к.е.н., доц. Є.С.Шевчука. –  3-те вид., переробл. і виправл. – 308 с.

ISBN 966-8340-20-5

Посібник підготовлений згідно ос­нов­них ви­мог програми курсу  “По­літ­економія”, затвердженої і ре­ко­мен­до­ваної Міністерством ос­віти і науки Ук­раїни. Розглядаються основи еко­но­мічного розвитку. Полі­текономія трак­ту­ється як вступна частина до економічної те­о­рії і як загальна теорія економічних систем. За­гальні закономірності функціонування та розвитку економічних систем ана­лі­зу­ються в контексті формування рин­ко­вої економіки в суспільствах пере­хід­ного типу.
Призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів найвищого рівня акредитації.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Політична економія як наука
Тема 2. Економічні системи: поняття, структура, типи
Тема 3. Виробнича система, її структура, типи виробничих систем
Тема 4. Виробнича система: трансформація постійних ресурсів в продукти. Крива виробничих можливостей
Тема 5. Виробнича система: трансформація змінних ресурсів у продукти. Виробнича функція
Тема 6. Конкурентна ринкова система: поняття, принципи, функції, ефективність
Тема 7. Конкурентна ринкова система: попит та фактори його формування і зміни
Тема 8. Конкурентна ринкова система: пропозиція та її фактори формування і зміни
Тема 9. Конкурентна ринкова система: ринкова рівновага попиту і пропозиції
Тема 10. Монополістична ринкова система
Тема 11. Змішана ринкова система: поняття, структура, типи і тенденції розвитку
Тема 12. Змішана ринкова система: державний сектор
Тема 13. Змішана ринкова система: приватний сектор
Тема 14. Капітал, структура капіталу, його продуктивність. Інвестиції та капіталоутворення
Тема 15. Природа і функції грошей, грошова система, типи грошових систем
Тема 16. Грошова пропозиція та її структура. Кількісне рівняння обміну
Тема 17. Попит на гроші та його структура. Рівновага на грошовому ринку
Тема 18. Фінанси і фінансова система. Сутність фінансової політики
Тема 19. Інтеграційні процеси і формування світової економічної системи
Тема 20. Світовий ринок, його структура, основні тенденції розвитку