.

Хміль Ф. І.

Навчальний посібник – 336 с.

ISBN 966-8340-16-7

В посібнику  містяться ситуації, ситуативні вправи, рольові ігри, тренінги, тести, які відображають практику управління господарсько-комерційною діяльністю під­при­ємств в умовах становлення ринкових від­носин в економіці України. Посібник при­значений для використання в навчальному процесі вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку студентів за освітньо-професійними рівнями 6.050201, 7.050201, 8.050201 спеціальності “Менеджмент організацій”. Може використовуватися при вивченні дис­­циплін управлінського спря­мування на будь-якій іншій спе­ціа­ль­ності, а також в системі під­ви­щен­ня кваліфікації, перепідготовки та одержання після­дип­лом­ної освіти, для удосконалення про­фе­сій­ної май­стерності практикуючих менеджерів.

Гриф надано Міністерством освіти  і науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Ситуаційні завдання
Розділ 2. Ситуаційні вправи
Розділ 3. Рольові ігри та вправи
Розділ 4. Тренінги
Розділ 5. Тести