.

Онисько С. М., Тофан І. М., Грицина О. В.

Підручник / 3-тє видання,  виправлене і доповнене/ За загальною редакцією С. М. Онисько –  336 с.

ISBN  966-8340-13-2

У підручнику систематизовані теоретичні та методологічні основи функціонування по­дат­ко­вої системи в Україні на базі ді­ю­чо­го законодавства. Під­руч­ник під­готовлений на основі програми кур­су “Податкова система”. Роз­ра­хований на студентів еко­но­міч­них спеціальностей вищих нав­ча­ль­них закладів, працівників фі­нан­со­вих служб, управлінців та ши­ро­ке коло читачів, яких цікавить діюча система оподаткування в Україні.
При підготовці підручника ви­ко­рис­то­ву­ва­лись нормативні до­ку­менти станом на жовтень 2005 року.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Сутність та види податків
Розділ 2. Податкова політика та її характеристика
Розділ 3. Державна податкова служба України
Розділ 4. Податок з доходів фізичних осіб
Розділ 5. Податок на додану вартість
Розділ 6. Податок на прибуток підприємств
Розділ 7. Спрощена система оподаткування
Розділ 8. Акцизний збір (податок).  Ввізне та вивізне мито
Розділ 9. Місцеві податки і збори
Розділ 10. Плата  за  ресурси і послуги та інші платежі
Розділ 11. Податковий менеджмент
Розділ 12. Ухилення від податків