.

Кулішов В. В.

Підручник для студентів вищих закла­­дів освіти. –  516 с.

ISBN 966-8340-51-5

Підручник підготовлено відповідно до основних вимог програми курсу “Осно­ви економічної теорії”, затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти і науки України. У ньому послідовно викладено теоретичні питання сучасної еконо­міч­ної науки та результати практики господарювання. Для поглибленого засвоєння навчального матеріалу широко застосовано графіки, таблиці, формули для розра­хун­ків, проблемні ситуації, тести, практичні задачі.
Розрахований на студентів, викладачів економічних вузів і факультетів III–IV рівнів акредитації.
Може бути корисним для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів економічного профілю, а також для всіх тих, хто цікавиться економікою та робить перші кроки у її засвоєнні.
Усі  права застережені. Жодна частина цього видання не може бути  занесена в пам’ять ком-п’ютера або відтворена  іншим способом без попереднього письмо­вого дозволу видавця.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Частина І. Вступ до економічної теорії
Тема 1. Розвиток суспільної економічної думки
Тема 2. Економіка та виробництво
Частина II. Мікроекономіка
Тема 3. Предмет і метод мікроекономіки
Тема 4. Теорія поведінки споживача
Тема 5. Основи теорії попиту та пропозиції. Ринкова рівновага
Тема 6. Еластичність попиту і пропозиції
Тема 7. Ринкова влада: монополія і монопсонія
Тема 8. Олігополія
Частина III. Підприємницька діяльність
Тема 9. Підприємництво та підприємство
Тема 10. Економічна діяльність підприємства
Тема 11. Капітал. Оборотність капіталу
Тема 12. Трудовий потенціал
Тема 13. Стратегія ціноутворення
Тема 14. Ефективність виробництва
Тема 15. Антикризова політика підприємницької діяльності
Частина IV. Національна і світова економіка
Тема 16. Макроекономіка: поняття, моделі, теорії
Тема 17. Макроекономіка та її показники. Система національних рахунків у моделі кругообігу
Тема 18. Макроекономічна нестабільність
Тема 19. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага
Тема 20. Споживання, заощадження та інвестиції. Модель ІЗ-ЛГ
Тема 21. Макроекономічна рівновага національної економіки: течії та моделі
Тема 22. Макроекономічна роль держави: фіскальна і грошово-кредитна політика
Тема 23. Ринок праці
Тема 24. Економічне зростання
Тема 25. Міжнародні валютно-фінансові відносини
Тема 26. Глобалізація економіки: проблеми та шляхи вирішення