.

П. С. Березівський, Н. І. Михалюк

Навчальний посібник  / За ред. П. С. Бере­зівського – 443 с.

ISBN 966-8340-43-4

Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни. У розділах і темах посібника висвітлено питання наукових основ організації виробництва  та планування  агропромислового комплексу, перед­умови і фактори виникнення та становлення АПК, зокрема його структура, роль, протиріччя, рівні, стадії і напрямки інтеграції агропромислового виробниц­тва та його складові, агропромислові структури і формування, економічна суть і значення трьох сфер АПК, поняття, особливості та класифікація виробничої та соціальної інфраструктури, характеристика продуктових вертикалей (підкомплексів) та планування їх діяльності. Значну увагу приділено питанням прогнозування та  планування діяльності АПК, створенню прогнозів, програм і планів соціально-економічного розвитку АПК України.
Для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти. Також може бути  корисним для студентів неекономічних спеціальностей, керівників і спеціалістів аграрних формувань різних форм власності та господарю­вання.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Cтислий зміст
Розділ 1. Організація виробництва в агропромисловому комплексі
Тема 1. Особливості формування  і розвитку АПК
Тема 2. Сфери агропромислового комплексу, їх роль у його розвитку
Тема 3. Виробнича та соціальна інфраструктура АПК
Тема 4. Продуктові підкомплекси як основа організації агропромислових формувань
Тема 5. Аграрні та агропромислові формування й основи їх функціонування
Тема 6. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі
Тема 7. Міжрегіональні й районні агроторгові доми
Тема 8. Економічний механізм  АПК України
Розділ 2. Прогнозування і планування агропромислового комплексу
Тема 9. Сутність планування, його види та особливості організації в АПК
Тема 10. Система державних прогнозів, програм і планів соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу України
Тема 11. Теоретичні і методичні основи стратегічного планування
Тема 12. Прогнозування науково-технічного прогресу
Тема 13. Прогнозування і планування розвитку системи ведення сільського господарства
Тема 14. Прогнозування розвитку агропромислового комплексу, регіональних і продуктових підкомплексів
Тема 15. Прогнозування і програмне планування соціального розвитку
Тема 16. Прогнозування і державне регулювання інвестицій
Тема 17. Основи прогнозування розвитку переробних галузей, торгових організацій та закупівлі сільськогосподарської продукції в АПК
Тема 18. Прогнозування матеріально-технічного забезпечення і розвитку обслуговуючих організацій