.

Дудяк Р. П., Бугіль С. Я.

Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. – 360  с.

ІSBN 966-8340-03-5

Навчальний посібник містить теоретичні питання з основ біржової діяльності то­вар­но­го і фондового ринків, розглянуто види і особливості діяльності про­фе­сіоналів бір­жо­вої торгівлі на ос­но­ві світового досвіду, по­да­но зав­дан­ня для самоконтролю.
Для студентів вищих нав­ча­ль­них закладів, які самостійно вив­ча­ють дисципліну “Ор­га­ні­зація бір­жової діяльності”.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Частина І. Теоретичні основи організації біржової діяльності
Тема 1. Історія розвитку організованого гуртового ринку
Тема 2. Організація міжнародного товарно-біржового ринку
Тема 3. Основи біржової справи та її ринкове призначення
Тема 4. Становлення біржофвого ринку України та принципи його регулювання
Тема 5. Організаційна структура та управління біржею
Тема 6. Правила біржових торгів та технологія їх про­ве­ден­ня
Тема 7. Біржові угоди
Тема 8. Біржове  котирування  цін
Тема 9. Брокерське посередництво на біржовому ринку
Тема 10. Особливості функціонування фондового ринку у системі біржової торгівлі
Тема 11. Ринок цінних паперів та ефективність їх функціонування на фондовій біржі
Тема 12. Валютний ринок
Тема 13. Ф’ючерсний ринок та його особливості
Частина ІІ. Практичні заняття з дисципліни
Тема 1. Історія розвитку організованого гуртового ринку
Тема 2. Організація міжнародного товарно-біржового ринку
Тема 3. Основи біржової справи та її ринкове призначення
Тема 4. Становлення біржового ринку України та принципи його регулювання
Тема 5. Організаційна структура та управління біржею
Тема 6. Правила біржових торгів та технологія їх проведення
Тема 7. Біржові угоди
Тема 8. Біржове котирування цін на товарних біржах
Тема 9. Моніторинг біржових ринків
Тема 10. Біржове посередництво на товарному ринку
Тема 11. Ринок цінних паперів та ефективність їх функціонування
Тема 12. Індексний аналіз фондових ринків
Тема 13. Емісія цінних паперів та оцінка фінансово-економічного стану емітента
Тема 14. Валютно-біржовий ринок
Тема 15. Похідні цінні папери та ефективність їх функ­ціо­нування
Частина ІІІ. Завдання для самостійної роботи