.

Медвідь Л. Г., Фостяк І. В.

Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Львів, – 356 с.

ISBN 978-617-574-003-3    

Посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Облік у банках». У ньому вміщено для кожної теми перелік питань, що вносяться для вивчення; перелік рекомендованих джерел; завдання для практичних занять; завдання для самостійної роботи студентів; запитання для самоперевірки; завдання для індивідуальної роботи (тематика рефератів); тестові завдання для контролю знань студентів. Крім цього посібник вміщує завдання для поточного модульного контролю знань студентів, критерії оцінювання знань та перелік додаткових рекомендованих джерел.
Посібник призначений для роботи над курсом студентів напряму підготовки «Облік і аудит». Він може бути корисним для студентів усіх напрямів галузі знань «Економіка і підприємництво».

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
                    
Стислий зміст
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
Тема 2. Облік капіталу
Тема 3. Облік касових операцій
Тема 4. Облік розрахункових операцій
Тема 5. Облік депозитних операцій
Тема 6. Облік операцій з кредитування
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 7. Облік операцій з цінними паперами
Тема 8. Облік операцій з лізингу
Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті
Тема 10. Облік основних засобів і нематеріальних активів
Тема 11. Облік доходів та витрат
Тема 12. Фінансова звітність комерційних банків