.

Воронко Р. М.

Навч. посіб. – 744 с.

ISBN 978-966-2025-47-7     

У навчальному посібнику розкрито теоретичні і практичні засади фі­нан­сового обліку та звітності  в країнах з розвинутою інфраструктурою ринкових відносин; розглянуто вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності, які забезпечують однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі.
Розкрито основні концепції та основи організації управлінського обліку у зарубіжних країнах, який надає інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
У навчальний посібник включено програму дисципліни, теоретичну частину, питання для самостійного вивчення дисципліни, тестові завдання, питання для самоконтролю, навчальні завдання для самостійної роботи, термінологічний словник основних категорій і понять, перелік рекомендованих джерел для вивчення дисципліни.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну “Облік у зарубіжних країнах”, аспірантів, викладачів та інших фахівців у сфері обліку.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку
Розділ 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація
Розділ 3. Облік грошових коштів
Розділ 4. Облік розрахунків з дебіторами
Розділ 5. Облік товарно-мате­ріальних запасів
Розділ 6. Облік довгострокових активів
Розділ 7. Облік фінансових інвестицій та консолідована звітність
Розділ 8. Облік короткострокових зобов’язань
Розділ 9. Облік довгострокових зобов’язань
Розділ 10. Облік власного капіталу і розподілу прибутку
Розділ 11. Основи управлінського обліку