.

Кулішов В. В.

Підручник. – 488 с.

ISBN 966-8340-17-5

У підручнику висвітлено основні теоретичні і проблеми мікро та макроеконо-мічного аналізу. Підручник носить системний характер і складений за норма­тивною програмою курсу «Мікроекономіка» та «Макроекономіка», що викла­дається студентам економічних спеціальностей. Забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практич­ного. Розділи підручника містять схеми, табли­ці, формули для розрахунків, тести, проблем­ні ситуа­ції, практичні задачі та методику їх розв’язання. Це дозволяє сту­дентам краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати його.
Розрахований на викладачів, студентів та аспі­рантів факультетів, відділень економічного спря­мування. Може бути використаний в системі післядипломної освітии, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних працівників.

Гриф надано Міністерством освіти  і науки України (Лист № 1.4/18-Г-601 від 23.04.2007 р.)

Стислий зміст
Розділ 1. Предмет і метод мікроекономіки
Розділ 2 . Теорія поведінки споживача
Розділ 3. Основи теорії попиту та пропозиції. Ринкова рівновага
Розділ 4. Еластичність попиту і пропозиції
Розділ 5. Визначення індивідуального та ринкового попиту
Розділ 6. Виробництво продукції
Розділ 7. Витрати виробництва
Розділ 8. Максимізація прибутку і конкурентна пропозиція
Розділ 9. Ринкова влада: монополія і монопсонія
Розділ 10. Ринок монополістичної конкуренції
Розділ 11. Олігополія
Розділ 12. Ринки факторів виробництва
Розділ 13. Загальна рівновага та економічна ефективність
Розділ 1. Макроекономіка: поняття, моделі, теорії
Розділ 2. Макроекономіка і її показники. Система національних рахунків у моделі кругообігу
Розділ 3. Макроекономічна нестабільність
Розділ 4. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага
Розділ 5. Споживання, заощадження та інвестиції. Модель ІЗ-ЛГ
Розділ 6. Макроекономічна рівновага національної економіки: течії та моделі
Розділ 7. Макроекономічна роль держави: фіскальна і грошово-кредитна політика
Розділ 8. Міжнародні валютно-фінансові відносини
Розділ 9. Ринок праці
Розділ 10. Економічне зростання