.

Кулішов В. В.

Навчальний посібник, 2-ге видання. – 332 с.

ISBN 966-8340-17-5

У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми мікро­економічного аналізу. Посібник носить сис­темний характер і складений за нор­ма­тивною програмою курсу “Мікроекономіка”, що викладається студентам еко­но­міч­них спе­ціа­ль­нос­тей. Кожна тема по­сіб­ника містить тер­­­мінологічний слов­ник, тести, проб­лем­ні си­ту­ації та прак­тичні задачі. Це дозволяє сту­дентам краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати ним.
Розрахований на студентів еко­но­міч­них вузів і факультетів. Може бути корисним вик­ла­дачам, аспірантам, науковцям, фахівцям, що причетні до проблем мікроекономічного аналізу.

Гриф надано Міністерством освіти  і науки України 

Стислий зміст
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
Тема 2. Теорія поведінки споживача
Тема 3. Основи теорії попиту та пропозиції. Ринкова рівновага
Тема 4. Еластичність попиту і пропозиції
Тема 5. Визначення індивідуального та ринкового попиту
Тема 6. Виробництво продукції
Тема 7. Витрати виробництва
Тема 8. Максимізація прибутку і конкурентна пропозиція
Тема 9. Ринкова влада: монополія і монопсонія
Тема 10. Ринок монополістичної конкуренції
Тема 11. Олігополія
Тема 12. Ринки факторів виробництва
Тема 13. Загальна рівновага та економічна ефективність