.

Вірван-Віднійчук Л. А.

Навчальний посібник. – 214 с.

ISBN 966-8340-52-3

Навчальний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни “Міжнародні розрахунки і валютні операції”. Значна увага відводиться висвітленню питань валютних рахунків в міжнародних розрахунках, документам в зовнішньоторговельних операціях та умовам постачань, умовам та способам платежів у міжнародній торгівлі, документарним формам міжнародних розрахунків, банківським гаран-тіям та фінан­суванню зовнішньо­торговельних угод, валютним ринкам та валютним опера-ціям, депо­зит­ним валютним операціям та управлінню валютними ризиками.
Розрахований для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей: банківська справа, міжнародний бізнес, комерційна діяльність, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Розділ 1. Основи організації міжнародних розрахун­ків
Розділ 2. Валютні рахунки в міжнародних розрахунках
Розділ 3. Документи в зовнішньоторговельних операціях та умови постачань
Розділ 4. Умови та способи платежів у міжнародній торгівлі
Розділ 5. Документарні форми міжнародних розрахунків
Розділ 6. Банківська гарантія та банківське фінансування зовнішньо-торговельних  угод
Розділ 7. Валютні ринки
Розділ 8. Валютні операції
Розділ 9. Депозитні валютні операції
Розділ 10. Управління валютними ризиками