.

Чернега О. Б., Семенов А. А.,  Білозубенко B. C.

Навч. посіб. – 2-е вид., оновл. і доп. – Львів. –  346 с.

ISBN 978-966-2025-48-4 

У навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані з особливостями формування і реалізації стратегій розвитку окремих держав, міжнародних організацій і регіональних утво­рень у сучасних умовах зростання значущості зовнішніх факторів, посилення волатильності економічних процесів, скорочення можливостей національного регулювання і координації економічної діяльності. Розглянуто питання, що стосуються впливу зовнішнього економічного середовища і цивілізаційних факторів економічного розвитку на ефективність і конкурентоспроможність стратегій держав і динаміку їх розвитку. Виявлені основні особливості стратегій держав-лідерів, країн з перехідною економікою і регіональних інтеграційних об’єд­нань. Розглянуті особливості сучасної системи координації економічної політики та її складових.
Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів ВНЗ, спеціалістів в галузі міжнародної економіки і зовнішньоекономічної діяльності.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України
Стислий зміст
Розділ 1. Середовище формування стратегій розвитку
Розділ 2. Цивілізаційні виміри економічного розвитку
Розділ 3. Особливості стратегій держав-лідерів
Розділ 4. Стратегії розвитку перехідних економік
Розділ 5. Міжнародна координація економічної політики
Розділ 6. Міжнародні інтеграційні стратегії