.

Кулішов В. В.

Навчальний посіб­ник,  – 2-ге видання. – 256 с.

ISBN 966-8340-14-0

У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні пробле­ми макро­економічного аналізу. Посібник носить системний характер і складений за нормативною програмою курсу “Макроекономіка”, що викладається студен­там економічних спеціальностей. Забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного. Розділи посібника містять схеми, таблиці, термінологічний словник, формули для розрахунків, тести, проблемні ситуації, практичні задачі та методику їх розв’язання.
Розрахований на викладачів, студентів та аспірантів факультетів, відділень економічного спрямування.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 

Стислий зміст
Тема 1. Макроекономіка: поняття, моделі, теорії
Тема 2. Макроекономіка і її показники. Система національних рахунків у моделі кругообігу
Тема 3. Макроекономічна нестабільність
Тема 4. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Макро­еко­но­­­мічна рівновага
Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції. Модель ІЗ-ЛГ
Тема 6. Макроекономічна рівновага національної економіки: течії та моделі
Тема 7. Макроекономічна роль держави: фіскальна і грошово-кредитна політика
Тема 8. Механізм зовнішньоекономічної діяльності держави
Тема 9. Ринок праці
Тема 10. Економічне зростання