.

Портна О. В.

Навчальний посібник. – 268 с.

ISBN 966-2025-01-4

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни “Контролінг”, яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з менеджменту.
У навчальному посібнику вміщено основні відомості про контролінг: його сутність, функції, види, основні завдання, місце у системі прийняття управлінських рішень з оптимізації “витрати – обсяг – прибуток”, органі­заційно-методичні основи формування та функціонування контролінгу на підприємстві. Матеріал кожного розділу містить необхідні теоретичні відомості, завдання для самостійної роботи, формулювання типових задач.
Посібник призначено для студентів економіч­них спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним економістам широкого профілю.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання
Тема 2. Характеристика об’єктів контролінгу
Тема 3. Організація управлінського обліку в системі контролінгу
Тема 4. Система планування та бюджетування на підприємстві
Тема 5. Методичний інструментарій оперативного контролінгу
Тема 6. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
Тема 7. Контролінг інвестиційних проектів
Тема 8. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві
Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень