.

Беда Ф. Б.

Навчальний посібник.– 2-ге вид., випр. і доповн.– 348 с.

ISBN 966-8340-80-9

У посібнику висвітлюються основні питання економіки підприємств, організації праці та виробництва на вугільних підприємствах України, розкрито методологію планування на сучасному етапі розвитку української вугільної примисловості.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації, а також спеціалістів вугільних шахт.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Частина перша. Національне господарство України, його ресурс­не забезпечення
Розділ 1. Національне господарство України, його суть
Розділ 2. Вугільна промисловість в системі економіки України, її розвиток
Частина друга. Економіка підприємства
Розділ 3. Підприємство як суб’єкт господарювання
Розділ 4. Науково-технічний та організаційний прогрес у промисловості
Розділ 5. Якість та конкурентоспроможність продукції
Розділ 6. Форми організації суспільного виробництва
Розділ 7. Сучасна кадрова політика. Продуктивність праці
Розділ 8. Основний капітал
Розділ 9. Інвестиційна політика у вугільній промисловості
Розділ 10. Обіговий капітал
Розділ 11. Матеріально-технічне постачання вугільних шахт
Розділ 12. Витрати виробництва
Розділ 13. Ціни у вугільній промисловості
Розділ 14. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності підприємства
Розділ 15. Забезпечення антикризової роботи вугільних підприємств
Частина третя. Організація праці та виробництва на вугільному під­приємстві
Розділ 16. Організація управління підприємством
Розділ 17. Основи теорії організації виробництва
Розділ 18. Організація виробничого процесу на вугільному підприємстві
Розділ 19. Організація праці на вугільній шахті
Розділ 20. Технічне нормування праці на шахті
Розділ 21. Організація заробітної плати
Розділ 22. Організація робіт у підготовчих вибоях
Розділ 23. Організація робіт в очисних вибоях
Розділ 24. Організація робіт підземного транспорту, допоміжних, обслуговуючих дільниць і цехів
Розділ 25. Основи організації робіт у шахтному бу­дівництві, на збагачувальних фабриках і розрізах
Частина четверта. Планування у вугільній галузі
Розділ 26. Планування діяльності вугільного підприємства
Розділ 27. Виробнича потужність вугільного підприємства
Розділ 28. Планування обсягів виробництва та реалізації продукції
Розділ 29. Планування на рівні дільниці шахти
Розділ 30. Планування розвитку вугільного підприємства
Розділ 31. Планування праці та заробітної плати
Розділ 32. Порядок розробки і зміст плану потреби підприємства у матеріалах та обладнанні
Розділ 33. Планування собівартості продукції, прибутку та рентабельності