.

Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М., Подгорна І.Є.

Навчальний посібник. – Львів. – 320 с.

ISBN 978-617-574-002-6

У навчальному посібнику розкривається програмний матеріал з теорії та практики економічного аналізу з ура­ху­­ванням специфіки діяльності під­приємств харчової та пере­робної промисловості, а саме: основні ключові по­нят­тя та визначення, теоретичні та тес­тові завдання, задачі. Розв’язання даних завдань дозволяє не тільки закріпити на практиці отримані теоретичні знання, але й сприяє самостійному вив­чен­ню складових курсу „Еко­номічний аналіз” та самостійному його проведенню на підставі форм фінансової та ста­тистичної звітності промислового підприємства. Додатковим інструментом для самостій­ного виконання завдань є додатки, які наведено в даному навчальному посібнику.
Складений авторами навчальний посібник призначений для студентів еконо­мічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також може використовуватися практичними працівниками економічних підрозділів під­приємств, організацій та установ.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
МОДУЛЬ 1. Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу
МОДУЛЬ 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу
РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
МОДУЛЬ 1. Аналіз виробництва продукції та використання ресурсів
МОДУЛЬ 2. Аналіз витрат, доходів та результатів діяльності підприємства