.

Кулішов В. В.

Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – 205 с.

ISBN  966-8340-66-3

Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу “Економіка підприємства”. В ньому послідовно викладені економічні питання тео­рії та практики сучасного формування і розвитку економіки підприємства. Розділи посібника містять схеми, таблиці, термінологічний словник, формули для розрахунків, тести, проблемні ситуації, практичні задачі та методику їх розв’язання.
Взаємопов’язаний із курсом “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”, що дасть змогу студентам і викладачам ефективніше використовувати його у навчальному процесі.
Розрахований на студентів, викладачів економічних вузів та факультетів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Може бути використаний в системі післядипломної осві­ти, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних працівників.

Гриф надано Міністерством освіти  і науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Економіка та виробництво
Розділ 2. Підприємництво та ринок
Розділ 3. Підприємство та державне регулювання підприємницької діяльності
Розділ 4. Економічна діяльність підприємства
Розділ 5. Капітал. Оборотність капіталу
Розділ 6. Трудовий потенціал
Розділ 7. Стратегія ціноутворення
Розділ 8. Ефективність виробництва
Розділ 9. Антикризова політика підприємницької діяльності
Лауреати премії “В пам’ять Альфреда Нобеля” з економіки