.

Петрович Й. М., Кіт А. Ф., Кулішов В. В. та ін.

Підручник / За загальною редакцією Й. М. Петровивича., – 2-ге вид., стереотип­не. – 680 с.

ISBN 966-8340-20-5  

Підручник підготовлений згідно основних вимог програми курсу “Економіка підприємства”, затвердженої і рекомендованої  Мі­ні­стер­с­твом освіти і науки України. В ньому послідовно  викладено тео­ре­тич­ні і практичні питання формування і роз­витку економіки під­при­єм­ства. Для пог­либ­ле­ного засвоєння навчального матеріалу ши­роко зас­тосовуються схеми, гра­фіки, таблиці, контрольні запитання, зав­дан­ня, вправи, тести.
Для викладачів та студентів економічних спеці­альностей, а також для тих, хто вивчає економічні дисципліни на неекономічнипх спе­­ці­аль­ностях. Може бути використаний спеціалістами і ро­бо­тодавцями, слу­хачами центрів перепідготовки і під­ви­щен­ня кваліфікації пра­ців­ни­ків підприємств (організацій).

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 

Стислий зміст
ЧАСТИНА I. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Розділ 1. Підприємство як суб`єкт підприємницької діяльності
Розділ 2. Сучасне ринкове середовище підприємства
ЧАСТИНА II. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 3. Ресурси підприємства та їхня класифікація
Розділ 4. Основні засоби підприємства
Розділ 5. Нематеріальні ресурси підприємства
Розділ 6. Оборотні засоби підприємства
Розділ 7. Персонал підприємства
Розділ 8. Інформаційні ресурси підприємства
ЧАСТИНА III. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 9. Системно-функціональна характеристика підприємств
Розділ 10. Виробнича потужність підприємства
Розділ 11. Виробництво й реалізація продукції
Розділ 12. Продуктивність і оплата праці
Розділ 13. Собівартість продукції підприємства
Розділ 14. Ціни на продукцію підприємства
Розділ 15. Якість та конкурентоспроможність продукції  підприємства
Розділ 16. Економічний механізм регулювання діяльності підприємства
ЧАСТИНА IV. ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИ­В­НІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 17. Фінансові результати діяльності підприємства
Розділ 18. Конкурентноспроможність підприємства
Розділ 19. Ефективність діяльності підприємства
ЧАСТИНА V.  ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 20. Фінансування та інвестування розвитку підприємства
Розділ 21. Інноваційний розвиток підприємств у сучасних умовах
Розділ 22. Оновлення продукції й техніко-технологічної бази підприємства
Розділ 23. Економічна безпека підприємства
Розділ 24. Реструктуризація та санація підприємства
Розділ 25. Банкрутство і ліквідація підприємства